Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է մաշկեղէն հանդերձն զոր զգեցոյց Աստուած Ադամայ։
       Պատասխան։ Մաշկն է կենդանական մորթ. զոր ստեղծեաց Աստուած եւ զգեցոյց զԱդ ամ եւ զԵւա։
       Եւ ուստին մի՛ հարցանէր թէ ի կենդանւո՞յ էառ, եւ թէ նոր գոյացոյց. զի ամենայն ինչ կարելի է Աստուծոյ։
       Եւ զգեստ լինի վասն ժ պատճառի։
       Նախ՝ վասն ամօթոյ։
       Երկրորդ՝ վասն ցրտոյ։
       Երրորդ՝ վասն տօթոյ։
       Չորրորդ՝ վասն զցանկութիւնն զսպելոյ։
       Հինգերորդ՝ վաս ն զինուց եւ պահպանութեան։
       Վեցերորդ՝ վասն որոշելոյ զդէմս։
       Եօթներորդ՝ վասն նշանակելոյ զսուգ կամ զուրախութիւն։
       Ութերորդ՝ վասն գործոյ։
       Իններորդ՝ վասն զարդու։
       Տասներորդ՝ վասն խենէշութեան։
       Ի սոցանէ դ հարկաւորք են. եւ դ պիտանիք եւ բ վայելչականք։
       Իսկ մաշկն որ է մորթ մեռելոյ, նշանակէ նախ զսուգ եւ զտրտմութիւն վասն մեղացց։
       Երկրորդ՝ զմեռելութիւն մեղաց։
       Երրորդ՝ զմեռելութիւն ախտից. զի պարտիմք մեռացուցանել ի մեզ զմարմնական ախտն։
       Իսկ այն որ ինքն զգեցուցանէ, նշանակէ զինքնազգեստ փառս անմահութեան, զոր այժմ զգեցոյց Ք րիստոս շնորհօք, եւ յետ յարութեանն զգեցուցանէ փառօք։