Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որո՞վ զանազանի հրեշտակն եւ հոգի մարդոյ՝ եւ հաւասարի։
       Պատասխան։ Չորիւք հաւասարին, Պա՛րզ են իմացմամբ։ Ինքնիշխան կամօք։ Իշխանականք են ցասմամբ։ Եւ զբարւոյ ցանկութիւնս ունին։
       Այսպէս հաւասարին։
       Այլ չորիւք զանազանին։
       Նախ՝ զի հոգին բանական է. եւ հրեշտակն իմացական։
       Երկրորդ՝ հոգին միաւորի ընդ մարմնոյն. եւ հրեշտակն ո՛չ։
       Երրոր դ՝ հրեշտակն ըստ ինքեան անձն է. եւ հոգին մարմնովն է կատարեալ անձն։
       Չորրորդ՝ հրեշտակն անփոփոխ է. իսկ հոգին փոփոխական. որպէս ասացաք ի ԼԶ գլուխն։
       Իսկ ի յարութեանն եւ այսպէս հրեշտակաց հաւասարին իմացմամբ՝ կատարեալ անձամբ՝ անքանակ մարմնով՝ եւ անփոփոխ։
       Հարց։ Իմացումն հրեշտակաց եւ հոգւոց ո՞րպէս զանազանին։
       Պատասխան։ Չորիւք։
       Նախ՝ զի հրեշտակն միեղէն եւ բոլոր իմանայ. իսկ հոգին բան բան եւ մասնաւոր. վասն որոյ բանական կոչի։
       Երկրորդ՝ հրեշտակն պարզապէս իմանայ. եւ հոգին շարախառնի ընդ իրին։
       Չորրորդ՝ հոգին փոխանցապէս ի մանայ եւ յարացուցիւ. իսկ հրեշտակն զնախատիպն առանց յարացուցի։ Եւ զայլսն ասացաք ի Ը գլուխն։ Նմանապէս եւ այս փոխի ի յարութեանն, եւ հրեշտակաց հաւասար լինի եւ հոգւոյն։