Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ հրամայէ զարծաթ ի վարձու ո՛չ տալ։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ ասեն թէ՝ արծաթն նիւթ վաճառոյ է. եւ այնու շահի. եւ ո՛չ տոկոսեօք։
       Երկրորդ՝ զի արծաթն անծին է. վասն որոյ ո՛չ է շահ։
       Երրորդ՝ արծաթ զբանն նշանակէ. որոյ չէ՛ պարտ վասն իրաւանց եւ քարոզութեան արծաթ առնուլ։ Եւ այլք զայլ ինչ։
       Այլ ես ասեմ, եթէ ամենայն տուրք բաժանի յերեք։
       Նախ՝ որ ո՛չ գլուխն խնդրի եւ ո՛չ խահ. որպէս ողորմութիւն։
       Երկրորդ՝ որ գլուխն խնդրի եւ ո՛չ շահ. որպէս փոխն։
       Երրորդ՝ որ գլուխն եւ շահ. որպէս ի վաճառս։
       Ա՛րդ՝ վասն այն ո՛չ խնդրի շահ արծաթոյ, զի փոխէ տուեալ։ Նոյնպէս եւ փոխ հացի եւ այլ ինչ իրաց։
       Եւ նոյն այս որ շահ եւ գլուխ խնդրի, բաժանի յերեք։
       Նախ՝ երկրագործք, այգեգործք, հովիւք, եւ սոյնպիսիք։
       Երկրորդ՝ արուեստաւորք, եւ մշակք, եւ վարձկանք։
       Երրորդ՝ վաճառականք։
       Ա՛րդ՝ առաջնոյն շահն է ի յարդեանց. Միջնոյն ըստ արժանեաց. Վերջնոյն ի պիտանեաց։
       Առաջինն է ամենեւին գործ արդարութեան։ Միջինն գործ աշխատութեան։ Վերջինն գործ ժամանակեան։