Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է օրհնած աղն մատաղի
       Պատասխան
       Մատաղն ստուգաբանի մատո՛ աղ։ Եւ լուսաւորիչն կարգեաց զօրհնութիւն աղին։
       Եւ մատաղն, Նախ պատարագ եւ նուէրք է Աստուծոյ. որպէս Աբէլ՝ Նոյ՝ եւ Աբրահամ մատուցանէին։
      
       Երկրորդ, փրկութեան է յոյս եւ թողութեան մեղաց։ Երրորդ, աղքատասիրութիւն էեւ ողորմութիւն։ Չորրորդ, յիշատակ ննջեցելոց։
      
       Դարձեալ՝ մատաղն ստւեր եւ օրինակ է ճշմարիտ պատարագին Քրիստոսի որ գառն Աստուծոյ եւ եզն պարարակ կոչեցաւ, վասն այն պարտէ զընտիրն եւ զգէրն մատուցանել։ Նախ՝ զի բաժինն Աստուծոյ ընտիրն լիցի եւ մի անարգն։
      
       Երկրորդ, զի հաճոյ լիցի որպէս Աբելին եւ մի որպէս Կայենին։
      
       Երրորդ, զի օրինակն նմանեսցի ճշմարտութեանն. որ պարարակ էր աստուածութեամբն եւ կատարեալ մարմնով։
      
       Չորրորդ, զի մասն է հոգւոյն եւ հանդերձեալ կենացն. պարտ է զպատուականն որոշել քան զմարմնոյս։
      
       Հինգերորդ, ընտիրն յաչս մեր սիրելի է. որպէս Իսահակ Աբրահամու։
       Դարձեալ՝ ճշմարիտ պատարագն Քրիստոս՝ Նախ կենդանի աղ կոչեցաւ. զի զանհամութիւնս համեմեաց եւ զնեխեալ վէրս սրբեաց։ Երկրորդ՝ ողջակէզ եղեւ ի վերայ խաչին։ Երրորդ՝ ընդունելի եղեւ Հօր ի հոտ անուշից։ Չորրորդ՝ անմահ կերակուր ետ զմարմին իւր։ Հինգերորդ՝ քաւութիւն մեղաց շնորհեցաւ։
      
       Յաղագս որոյ Նախ օրհնեալ աղ տամք կենդանւոյն։ Երկրորդ, ի հուր խորովեալ ողջակիզեմք։ Երրորդ, զիւղ անոյշ մատուցանեմք։
       Երրորդ, զիւղ անոյշ մատուցանեմք։
       Չորրորդ, կերակրիմք ի նմանէ։
       Հինգերորդ՝ ազատիմք ի մեղաց։
       Իսկ օրհնութիւն աղին, զի որոշեսցի ի զոհից կռոց, եւ ի հասարակ զենմանց. որպէս ցուցաւ ի ԻԱ գլուխն, ԽԵ համարն։
       Դարձեալ՝ չորիւք յատկութեամբ մատաղին պա՛րտ է զանձինս մեր պատարագել։ Նախխ՝ որպէս ի սուրբ կենդանեսցէ պատարագն. եւ մեզ պա՛րտ է սրբութիւն սրտի եւ վարուց. զի պատարագ Աստուծոյ սիրտ սուրբ եւ հոգի խոնարհ զոր Աստուած ոչ արհամահէ։ Երկրորդ, որպէս կենդանւոյն աղ, նոյնպէս ի կեանս մեր հանապազ պա՛րտ է ի լեզուս ունել զօրհնութիւն եւ զփառս Աստուծոյ։
       Երրորդ, որպէս ողջակէզ նորին, եւ մեզ պա՛րտ է զանազան փորձանաց եւ նեղութեանց զանձինս մատուցանել սիրովն Աստուծոյ։ Չորրորդ, որպէս մասն ինչ է քահանայից եւ մասն աշխարհականաց։ նոյնպէս եւ մեզ եւ մասն ինչ բարւոյ էեւ Աստուծոյ. եւ մասն ինչ աշխարհի մասն ինչ հոգւոյ եւ մասն ինչ մարմնոյ։ աստի կենաց եւ հանդերձելոյն. որպէս խրատէ սողոմոն. «տո՛ւք բաժինս յեօթանց՝ այլեւ յութիցս»։
      
       Հարցումն
       Զի՞նչ է «լսելիս հաստատեցեր զողջակէզս»։ Եւ Սամուէլ ասէ «լաւ է հնազանդութիւն քան զպատարագ»։
       Պատասխան
       Որպէս լեզուն մտաց՝ եւ ձեռքն սրտին է գործի, նոյնպէս ունկն կամաց է. հնազանդութեան եւ կամ ոչ։
       Իսկ զկամքն տալ Աստուծոյ հաճո՛յ է քան զպատարագ՝ վասն չորից։ Նախ՝ զի լսելովն զկամս Աստուծոյ կատարեմք։ Իսկ պպատարագաւն զմերս։ Երկրորդ՝ պատարագն մասն է ի կամացն. եւ կամքն բոլոր։
      
       Երրորդ՝ զի այն արտաքուստ անասնոյ է մարմին. եւ այս ի ներքուստ յինքենէ եւ զինքն մատուցանէ Աստուծոյ։ Չորրորդ՝ զի այս՝ է խօսուն եւ բանաւոր պատարագ եւ այն անբան զենումն զոր խօսեցաւ վասն հնոյն։ Իսկ այս ընտրեցաւ վասն նորոյս եւ ճշմարտութեան։
       Այսքան վասն մատաղի։