Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՞րպէս մի է Աստուած, ըստ այնմ. «Տէր Աստուած քո Տէր մի է » եւ թէ. «Մի է Աստուած հայր, եւ մի Տէր Յիսուս Քրիստոս»։
       Պատասխան։ Գիտելի է՝ զի ա՛յլ է մինն, եւ այլ է միակն։ Զի մինն հասարակ է. եւ միակն մասնաւոր եւ առանձնակի։ Զի ամենայն միակ՝ մի է. այլ ամենայ ն մի՛ միակ ո՛չ է. որպէս յորժամ ասեմք՝ մի հոտ. մի շեղջ.
       Մի լիտր. այսպիսիքս մի են. այլ միակ ո՛չ են։
       Իսկ Աստուած մի կոչի։
       Նախ՝ զի ո՛չ է բազում, այլ մի։
       Երկրորդ՝ զի պա՛րզ է եւ ո՛չ բաղադրեալ։
       Երրորդ՝ մի է, այսինքն բոլոր եւ ո՛չ մասն եւ անկատար։
       Չորրորդ՝ մի է եւ միակ. զի ո՛չ բաժանի . եւ ո՛չ քակտի։
       Հինգերորդ՝ մի կոչի. որպէս միակն սկիզբն է թըւոց եւ ո՛չ թիւ. եւ Աստուած սկիզբն է արարածոց եւ ո՛չ արարած։
       Վեցերորդ՝ միակն պատկելով բազմանայ. եւ Աստուած է շարունակօղ բազմութեան էից։
       Եօթներորդ՝ միակն է կատարումն ամենա յն թըւոց. եւ ամենայն գոյից կատարումն է Աստուած։
       Ութերորդ՝ մինն պատկելով առնէ զտասն՝ եւ զհարիւր՝ եւ զհազար՝ եւ զբիւրն. եւ զանթիւն։ Եւ ի իմոյն Աստուծոյ եղեն Ժ դասք հրեշտակաց ընդ մարդկան. եւ հարիւր գունդքն ըստ ոչխարաց առակին. եւ Ռ կենդանեաց տեսակքն որ յերկրի. եւ բիւր անկենդան բուսոց. եւ անթիւ գոյեղէնք։
       Իններորդ՝ մինն յայտնի է ի տասն եւ ի հարիւրն եւ ի հազարն եւ ի բիւրն ընդ աղօտ եւ ծածուկ։
       Եւ Աստուած յայտնի է ի բանականքս իմացմամբ եւ պատկերաւ. այլ ի կենդանիս եւ ի բոյսս եւ ի գոյսս սակաւ ինչ նմանութեամբ։
       Տասներորդ՝ որպէս միակն է ի ներքոյ տասնեկին եւ հարիւրեկին եւ հազարեկին եւ բիւրեկին, այսպէս եւ ի վերոյ նոցա՛ է։ Նմանապէս եւ արարիչն Աստուած. ներքոյ եւ հիմնէ ամենեցուն որ կրէ զամենայն բանիւ զօրութեան իւրոյ։ Այլ եւ ի վերո՛յ եւ գերազանց է ամենայն արարածո։
       Մետա սաներորդ՝ որպէս մինն ի բազումս եկեալ ընդարձակի. եւ ի բազմաց ի մինն ընթացեալ նեղի։ Նոյնպէս եւ ի միոյն Աստուծոյ իջեալ յարարծս ընդարձակի տեսութիւն մեր. եւ ի սոցանէ ի նա դարձեալ նեղի։
       Երկտասաներորդ՝ զի ընդ բազումս բազմանայ, եւ ի միութեան իւրում կայ եւ մնայ ըս տ միոյն օրինակի։
       Այլ եւ զանազանի ի թըւոյ։
       Նախ՝ զի թիւն պատահումն է. որ ի յԱստուած ո՛չ է։ Երկրորդ՝ թիւն քանակ է. եւ Աստուած ո՛չ չափի։
       Երրորդ՝ թիւն ընդ գիտութեամբ մեր է. իսկ Աստուած ընդ գիտութեամբ մեր ո՛չ պարունակի որպէս ասացաք։ Ապա ուրեմն ի վեր է քան զմի եւ զմիակ։
       Դարձեալ գիտելի է՝ զի կրկին կերպիւ առեալ լինի մինն։ Զի է՛ մի՝ որ սկիզբն է թըւոյ. եւ այսպէս մի ո՛չ ասի Աստուծոյ. զի այս քանա՛կ է. եւ պատահումն ո՛չ գոյ յԱստուած։
       Եւ է մի՝ որ անդրադարձի էի. եւ այսպէս ասի մի Աստուած իբր թէ է՛. զի պատահումն ո՛չ ցուցանէ։
       Եւ սահման միոյն է այս. մի է որ յինքեան անբաժանելի է, եւ յայլմէ բաժանեալ։ Եւ էութիւնն Աստուծոյ ըստ ինքեան անբաժանելի է , եւ յարարածոց բաժանեալ։
       Հարց։ Ո՞րպէս բազմանայ եւ բազմապատկի Աստուած։
       Պատասխան։ Նախ՝ զի մի անձն հօր բազմացաւ ի յանձն որդւոյ. եւ բազ մապատկի ի յանձն հոգւոյն սրբոյ։
       Երկրորդ՝ բազմանայ ի նախագաղափարն. եւ բազմապատկի յարարչագործութիւն եղելոցս։
       Երրորդ՝ բազմանայ ի յէութիւն եղելոցս. եւ բազմապատկի ի կեանս. ի շնորհս. եւ յայլ պարգեւս։
       Չորրորդ՝ բազմանայ ի սեռս եւ ի տեսակս. եւ բազմապատկի դարձեալ ի տեսակս եւ յանհատս նոցա։
       Հինգերորդ՝ բազմանայ ի նախկինս եւ ի սկզբնաւորս. եւ զբազմապատկի յածանցեալս ի նոցանէ եւ յառաջ եկեալս։