Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քանի՞ են իշխանութիւնք ամենայն։
       Պատասխանի.
       Իշխանութիւնք ամենայն ի վերուստ յԱստուծոյ են իջեալ առ ի մարդիկ վասն կարգաւորելոյ զնոսա։ Որպէս ասէ առաքեալն, «ոչ ուստեք է իշխանութիւն, եթէ ոչ յԱստուծոյ. եւ որ կարգեալ են՝ յԱստուծոյ են կարգեալ»։ Այլ արդ կրկին է իշխանութիւն այսինքն հոգեւոր եւ մարմնաւոր. վասն զի կրկին է մարդն. հոգին եւ մարմին։ Յաղագս որորյ կացոյց հոգեւոր իշխան զխահանայս. զի հոգէպէս ուղղեսցեն զմարդիկ եւ արգելցեն ի մեղաց։ Եւ մարմնաւոր իշխան զթագաւորս եւ զբռնակալս. զի մարմնապէս կառավարեսցե զմարդիկ եւ խրատեսցեն վասն մեղաց։ Եւ զի քահանայք իշխանք են՝ ասէ օրէնքն «զիշխանս ժողովրդեան քո մի՛ հայհոյեսցես»։ Եւ այս Բ իշխանութիւնս այսպէսս զանազանին։
       Նախ՝ զի մարմնաւորին հնազանդիմք յոչ կամաց. բռնութեամբ եւ ի հարկէ։ Իսկ հոգեւորին հնազանդիմք կամաւ որպէս Աստուծոյ։ Զի այս որդիական երկիւղէ, եւ այն ծառայական։ Այն անասնական, եւ այս բանական։
       Երկրորդ՝ զի մարմնաւորն իշխէ՛ որքան մերձ է եւ ձեռնհաս։ Իսկ հոգեւորն իշխէ՛ ի մերձաւորս եւ ի հեռաւորս։ Զի տեղիք զիշխանութիւն նորա եւ զսուր ո՛չ արգելուն. Ո՛չ ամրոց, ո՛չ պարիսպ կամ զօրք կամ այլ ինչ։
       Երրորդ՝ մարմնաւորն իշխէն միայն ի մարմին եւ ի կեանս. այլ յետ մահու ո՛չ։ Ըստ այնմ «մի երկնչի որ զմարմին սպանեն եւ զհոգին ո՛չ»։ Իսկ հոգեւորն իշխէ՛ ի հոգի եւ ի մարմին։ Ուստի յայտ է զի պատժէ զմարմին. եւ կապէ զհոգին իկեանս եւ ի մահ։ Զի թէպէտ մեռանին թէ իշխանն եւ թէ իշխեցեալն, իշխանութիւնն ո՛չ փափանի։ Ըստ այնմ «զոր կապիցէք յերկրի, եղիցի կապեալ յերկինս»։
       Վասն Կանանց Հարցումն։
       Զի՞նչ է կանոն։
       Պատասխանի։ Ստուգաբանութեամբ կոչի կանոնն քանոն. այսինքն ուղղութիւն եւ կարգ եւ օրէնք։ Իսկ մեկնութեամբ կոչի սահման։ Նախ՝ որպէս սահմանն պարունակէ զընդհանուր սահմանեալսն որպէս մարդոյ զմարդ։ Այսպէս եւ կանոնն պարունակէ զընդհանուր կանոնեալսն։ Երկրորդ՝ որպէս սահմանն բաժանէ զմարդն ի ձիոյ։
       Այսպէս եւ կանոնն բաժանէ զհաւատացեալսն յանհաւատից։ Երրորդ՝ որպէս որք ելեալ ի սահմանէն՝ ոչ են ի նոյն տեսակն։
       Այսպէս. որք ելեալ ի կանոնէն՝ չեն ի նոյն կարգ քրիստոնէից։ Եւ այսու զանազանին։ Նախ՝ զի սահմանն բնութեան է իսսկ կանոնն անձին։ Երկրորդ սահմանն գոյացութիւն է. իսկ կանոնն պատահումն։ Երրորդ՝ սահմանն իրին է. իսկ կանոնն գործոյն։ Եւ վասն ուխտին եւ սահմանի ասացաւ ի վերոյ ի ԻԲ Գլուխն, ԿԵ համարն։