Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր յամառն եւ ի ձմեռն ոչ բուսանին սերմանիք։
       Պատասխան։ Նախ՝ զի ամառն կարի՛ ջերմ է եւ չոր՝ չորացուցանէ՛. եւ ձմեռն խիստ ցուրտ՝ սառուցանէ՛ զսերմն։ Իսկ գարուն եւ աշուն է միջակ եւ ջերմ եւ գէջ՝ բուսուցանէ։ Զի չորութիւն եւ ցրտութիւն հակառակ է ծննդեան. եւ ջերմ եւ գէջն օգնական։
       Դարձեալ՝ յամառն եւ ի ձմեռն զրկումն է տուընջեան եւ գիշերոյ. զի ամառն զրկէ զգիշերն, եւ ձմեռն զտիւ։ Իսկ գարուն եւ աշուն հաւասար արդարութիւն է տուընջեան եւ գիշերոյ. վասն որոյ բուսանին սերմանիք։
       Եւ դարձեալ՝ գարնան եղանակն սկիզբն է ստեղծման աշխարհի եւ բուսուց եւ ամենայն ծննդոց. վա սն որոյ ի սոյն ժամանակս առաւել բուսանին եւ նորոգին ամենեքեան։ Իսկ աշուն զնմանութիւն գարնան ունի. վասն այն եւ նա՛ բուսուցանէ։ Իսկ ձմեռն է կատարած եւ վերջք կենցաղոյս. վասն այն բոյսք եւ ծնունդք դադարին եւ չորանան։ Իսկ ամառն նորին նման. զի հունձք է եւ կատարած գործոց բարեաց. եւ ո՛չ ժամանակ սերմանելոյ կամ բուսանելոյ։
       Եւ դարձեալ ի գարունն բուսանին բոյսք. եւ յամառն կատարին. եւ յաշունն ժողովին. եւ ի ձմեռն վայելեն։ Եւ յիւրաքանչիւր ժամանակս՝ իւր գործն առաւելու։ Եւ սոքա երեք եղանակքս օրինակ են այսմ կենցաղոյս. եւ ձմեռն հանդերձելոյն որպէս ասացաւ։