Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գոյացութիւն եւ պատ ահումն անմեկնելի որոշմունք են. վասն է՞ր ի յԱստուած միայն գոյացութիւն է եւ ո՛չ է պատահումն։
       Պատասխան։ Ի սեռս էականութեան գոյացութիւն նախապատիւ է քան զպատահումն. եւ զի նախապատիւ է Աստուած ամենայն գոյից, վասն որոյ գոյացութիւն է եւ ո՛չ պատահումն։
       Այլ արդ՝ բն ականին հետեւելով տեսցուք զի՞նչ է գոյացութիւն եւ զի՞նչ պատահումն։ Գոյացութիւն է ինքն ինքեամբ էացեալ եւ ո՛չ կարօտեալ յայլս հաստողի։ Իսկ պատահումն ի յայլս ունի զէութիւնն, եւ կարօ՛տ է այլոյ ի գոլն. որպէս գոյն ի մարմնի։
       Եւ զի յայտ եղեւ այս, ծանուսցի եւ այն, թէ վասն է՞ր Աստուած միայն գոյացութիւն է եւ ո՛չ պատահումն։
       Նախ՝ զի Աստուած միա՛յն է ինքն ինքեամբ. եւ ո՛չ յայլմէ հաստատեալ. ըստ որում ասէր առ Մովսէս. «Ե՛ս եմ որ էն»։
       Երկրորդ՝ զի պատահումն յետ գոյացութեան է։
       Այլ ի յԱստուած ոչ ինչ է յետոյ. այլ ինքն նախ քան զա մենայն է. զի «Ի սկզբանէ՛ էր բանն ». եւ այլն։
       Երրորդ՝ զի պատահումն ընդ գոյացութիւն խառնեալ՝ լինի բաղադրեալ. որպէս նիւթ եւ տեսակ։ Իսկ Աստուած է պարզ գոյացութիւն եւ անշարադիր. ըստ այնմ՝ ի լոյս բաղդատի։
       Չորրորդ՝ զի պատահումն է փոփոխական իր. իսկ Աստուած անփոփո խ է էութեամբ զօրութեամբ կամօք եւ գիտութեամբ։ Ըստ այնմ. «Ես նոյն եմ եւ ո՛չ փոփոխիմ»։
       Հինգերորդ՝ գոյացութիւն մի է, եւ պատահումն բազում։ Զի թէ գոյր պատահումն ի յԱստուած, լինէր բազում եւ ո՛չ մի. իսկ Աստուած մի է եւ ո՛չ բազում. ըստ այնմ. «Տէր Աստուած քո Տէր մի է»։
       Վեցերորդ՝ զի ներհականայ պատահումն գոյացութեան. այլ Աստուած աններհա՛կ է։
       Եօթներորդ՝ զի պատահումն աւելորդ է գոյացութեան. զի գոլովն ո՛չ գոյացուցանէ. եւ այլն։ Իսկ ի յԱստուած աւելորդ ինչ ո՛չ է։
       Ութերորդ՝ զի պատահումն ժողովելով առ գոյացութիւնն լինի մարմին։ Իսկ Աստուած անմարմին էութիւն է։
       Իններորդ՝ պատահումն այլ է ի գոյացութենէ. եւ առ եդեալ գոյացութեան առնէ այլ՝ եւ այլայլակ։ Իսկ ի յԱստուած պատահումն ո՛չ է. զի ո՛չ է ինքն ինքեան այլ՝ եւ այլայլակ։
       Տասներորդ՝ պատահումն է առաւել եւ նըւազ. իսկ գոյացութիւն ո՛չ առաւել եւ նուազ։ Եւ զի յԱստուած ո՛չ գոյ առաւել եւ նուազ. վասն որոյ միայն գոյացութիւն եւ ո՛չ ունի պատահումն։