Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ցուպն Եղիսէի օրինակ էր խաչին. վասն է՞ր ոչ յարոյց զմեռեալն։
       Պատասխան։ Նախ՝ զի անարժան էր գեէզի. Երկրորդ՝ զի ո՛չ հաւատաց սոմնացին նմա։ Նոյնպէս եւ ամենայն խաչի զօրութիւն Քրիստոս է. ի ձեռս արժանաւոր եւ կատարեալ հաւատոց առնէ զսքանչելիս. իսկ ոչ նոյնպիսեացն ծածկէ զզօրութիւն։
      
       Զի՞նչ է կծկիլն. եւ Է անգամ յօրանչելն ի վերայ մեռեալ պատանոյն։
       Պատասխան։
       Խաչանման տարածեցաւ ի վերայ մանկանն եւ կծկեցաւ։ Այսինքն փոքրկեցաւ ի չափ մանկանն. եւ ապա յայտնապէս Է անգամ յօրանչելով եւ կծկելով կենդանացոյց զնա։
       Արդ Եղիսէէ նշանակէ զբանն Աստուած. որ փոքրկացաւ եւ բովանդակեցաւ ի ծոց կուսին ի մարմնի միաւորեալ. եւ ապա ի խաչն բարձրացեալ կեանս շնորհեաց մարդկան։
       Դարձեալ՝ առաջին գալուստն ծածուկ փրկութիւն եւ կեանս շնորհեաց. իսկ յերկրորդին յայտնապէս յարուցանէ։
       Իսկ ի հիւանդանալն՝ Եղիսէոս եդ զձեռն ի վերայ ձեռաց արքային Յովասուեւ զօրացոյց զնա ի պատերազմին ընդ դէմ ասորոցն փոխանակ լալոյն ի վերայ նորա։
       Արդ աղեղն եւ նետն ի վերայ եդեալ նշանակէ զխաչն փրկական ընդդէմ իմանալի ասորւոյնսատանային։ Իսկ ի մահուն որ յարոյց զմեռեալն յորժամ մերձեցաւ ի յոսկերսն Եղիսէի, ի տիպ մահուն Քրիստոսի մահուամբն մեզ կեանք եւյարութիւն շնորհեաց։
      
       Հարցումն։
       Վասն է՞ր ի գիշերի սատակեցան զօրքն Ռափսակայ։
       Պատասխան։ Նա՛խ զի մի զարհուրեսցի Երուսաղէմ տեսեալ զսուրն որ կոտորեաց զնոսա։ Երկրորդ՝ զիմի ոք փախիցէ։ Երրորդ՝ զի մի՛ կործանեսցեն թէ յինքեանց անկան սրով. այլ ի հրեշտակէն։ Եւ դարձեալ ի տիպ Քրիստոսի որ ի գիշերի եհար զսատանայ եւ ազատեաց զհոգիսն ի դժոխոցն։
      
       Հարց։ Վասն է՞ր հարաւ Ովսիայ յորժամ խոստացաւ խաղաղութեամբ ննջել։
       Պատասխան։ Նա՛խ զի ո՛չ եհարց զԱստուած. այլ վաղվաղեաց ի պատերազմ։ Երկրորդ՝ զի իջցէ ի գերեզման եւ մի տեսցէ զչարիքն որ ի ձեռն Նաբուգոդոնոսորայ գալոց էր ի վերայ Երուսաղէմի. որպէս յայտ է ի պատմութիւն։