Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է եօթնպատիկ պատիժ չարեաց. ըստ այնմ. «Հատո՛ դրացեաց մերոց է պատիկ ի ծոց նոցա նախատինք»։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ է պատիկ՝ զբազումն նշանակէ. իբր թէ ըստ բազում մեղաց մերոց բազում եւ առաւել է պատուհասն։
       Դարձեալ՝ զէ ժամանակն ասէ, կամ զէ հասակս. կաս է զգայարանօք մարմնոյս. կամ է զօրութեամբ հոգւոյս։
       Եւ դարձեալ զորս թուէ ի կարգն։
       Նախ՝ տարակուսանք մտաց եւ ցաւ աչաց. զի մոլորեսցին ի ախչիլն։ Եօթներորդ՝ երկին երկաթ եւ երկիր պղնձի. իբր չորացեալ երաշտութեամբ որպէս Եղիայիւ։
       Կամ ո՛չ լսել աղաղակի մերոյ. իբր երկաթի երկինք ընդ մէջ գոլով։ Կամ չողորմել կսկծողաց. իբր պղնձի մարմին զգեցողաց։
       Երրորդ՝ չտալ երկրի զբոյր. եւ ո՛չ ծառոց պտուղ։
       Չորրորդ՝ սատակումն անասնոց ի գազանաց։
       Հինգերորդ՝ սուր եւ փախուստ ի թշնամեաց։
       Վեցերորդ՝ մահ ի մէջ ամրոցին։
       Եօթներորդ՝ սովն ուտել զմարմին զաւակաց. եւ գերութիւն ի թշնամեաց։ Զի շաբաթացեալ հանգչիցի երկիր ի չար բնակչաց։
       Վասն Տասանորդաց Հարցումն։
       Վասն է՞ր խնդրեաց տասանորդս ի պտղոց եւ յանասնոց։
      
       Պատասխան։ ԶԱստուած մասնակից առնել ընչիցն զի այլքն խնամով պահեսցին։ Եւ ժ թիւ կատարեալ նուէր եւ սուրբ է Աստուծոյ. յաղագս որոյ թագաւորք երկրի զընծայս ի մարդկանէ հնազանդելոց թթ խնդրեն. զի ժ երորդն Աստուծոյ է բաժին. եւ թ մարդկան. զի անկատարք են։
       Նախ՝ զայս նշանակէ թէ ի ժ դասուց հրեշտակաց մինն անկաւ, եւ մարդիկ զտեղի եւ զթիւ անկելոցն լնուն։
       Այլ այս է ուղիղն. զ բովանդակն ամենայն թ դասք են հրեշտակաց. այլ անկեալքն ի նոցանէ՝ են ի չափ միոյ դասու. եւ մարդիկ զնոցա տեղին լնուն։
       Դարձեալ տասն են մասոնք զգալի արարածոց. այսինքն է մոլորական գունդք. եւ ը՝ անմոլարքն. եւ իններորդ ի լուսոյդ ի վայր. եւ մարդս ժ երորդ ի վերայ նոցա. որ է բանական եւ բաժին Աստուծոյ։
       Դարձեալ ցուցանէ՝ ի լրման ժամանակի տասանց միոյ կորուսեալ դրամին ի խնդիր ելեալ։
       Եւ զհարիւրորդ մոլորեալ ոչխարն խնդրեալ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։
       Որում փառք յաւիտեանս ամէն։
       Այս քան ի Ղեւտացւոց գրոց։