Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գիտելի է, զի հոմանուն է լոյսն։ Եւ բաժանի նախ յանեղ եւ յեղական լոյս։ Եւ է՛ անեղական լոյս՝ Երրորդութիւնն սուրբ։
       Լոյս անմատոյց ըստ մարգարէին. «Լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս»։
       Իսկ եղական լոյսն դար ձեալ բաժանի յիմանալին եւ ի զգալին։
       Եւ է՛ իմանալի լոյս՝ որպէս հրեշտակք՝ եւ հոգի մարդոյ. եւ պատուիրանն Աստուծոյ. զի «Պատուիրանք Տեառն լոյս են » ասէ մարգարէն։
       Իսկ զգալի լոյս դարձեալ բաժանի յերկնայինս եւ յերկրայինս։ Եւ է՛ երկնային լոյս՝ որպէս արեգակն եւ լուսի ն եւ աստեղք։ Իսկ երկրային լոյս՝ է ճրագն եւ պայծառ օդն եւ լոյս աչաց։
       Հարց։ Զի՞նչ է բարութիւն լուսոյն որ ասէ. «Ետես Աստուած զլոյսն զի բարի է»։
       Պատասխան։ Բազում ինչ բարութիւն եւ յատկութիւն է լուսնի։
       Նախ՝ զի հալածէ՛ զխաւարն։
       Երկրորդ՝ փարատէ՛ զտրտմութիւն եւ ուրախ առնէ։
       Երրորդ՝ զգազանս եւ զգողս փախուցանէ։
       Չորրորդ՝ զճանապարհորդս եւ զարուեստաւորս եւ զայլս ի գործս յորդորէ։
       Հինգերորդ՝ զընտիրս եւ զխոտանս որոշէ։
       Վեցերորդ՝ զբարեկամս եւ զթշնամիս ցուցանէ։
       Եօթներորդ՝ միջնորդով զայլս լուսաւորէ. որպէս ընդ օդ եւ ընդ ապիկի։
       Ութերորդ՝ ի թանձր եւ ի կարծր նիւթն անգործ մնայ. որպէս ի քար եւ ի հող։
       Իններորդ՝ զփորուածս երկնից բովանդակ լնու։
       Տասներորդ՝ ըստ չափու կարողութեան զաչս լուսաւորէ՛։
       Նմանապէս եւ իմանալի լոյսն ներգործէ՛ զայս։
       Նախ՝ զխաւար անգիտութեանն հալածէ՛։
       Երկրո րդ՝ զտրտմութիւն մեղաց փարատէ՛։
       Երրորդ՝ զթշնամին սատանայ եւ զչարն փախուցանէ։
       Չորրորդ՝ զիմաստունս եւ զառաքինիս ի գործս յորդորէ։
       Հինգերորդ՝ զբարիս եւ զչարս որոշէ՛։
       Վեցերորդ՝ զբարեկամ հրեշտակս՝ եւ զթշնամին սատանայ ցուցանէ՛։
       Եօթներորդ՝ միջնորդով զայլս լուս աւորէ՛. որպէս Տէրն մեր ասէր. «Ես եմ լոյս աշխարհի»։
       Եւ առաքելոցն ասէր. «Դուք էք լոյս աշխարհի»։ Եւ նոքօք լուսաւորեաց զհաւատացեալս։
       Ութերորդ՝ որք խոստացեալ են անհաւատութեամբ եւ թանձրացեալ մեղօք՝ անգործ մնան ի նմանէ։
       Իններորդ՝ զերկնային եւ զերկրաւոր միտս մա րդկան առ հասարակ լուսաւորէ՛։
       Տասներորդ՝ ըստ չափու եւ կարողութեան բաշխէ. որպէս ի կեանս յայսմիկ, եւ ի հանդերձեալն առաւել զի կարիցեմք տանել։