Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ ի փրկչական պատկերն գիր ի ձեռն եւ խաչ ի գլուխն նկարեն։
       Պատասխանի. Ասեն վարդապետք եթէ՝ որպէս մարգարէքն եւ առաքեալքն զխօսեցեալ բանս իւրեանց ի ձեռս ունին իբր պատգամաբեր յԱստուծոյ առ մարդիկ։ Նոյնպէս եւ փրկիչն զիւր աւետարանն ի ձեռն ունի։
       Եւ այն զի փաթութած է՝ ըստ հրէական օրինին է. զի կոդակ եւ գալարելով էր նոցա գիրն. իբրթէ ծածուկ է ի նոցանէ խորհուրդ մարգարէիցն եւ թաքուն։ Նոյնպէս եւ Քրիստոսի մինչ զտղայական հասակն նկարենն, փաթութեալ հանեն զթուղթն ի ձեռն, իբր ի հրէից ծնեալ զամենայն ինչ ըստ օրինացն առնել։ Իսկ զկատարեալ հասակն նկարելով՝ ի ձեւ չորեք կուսին հանեն զաւետարանն ի ձեռն եւ ի գիրկն։ Դարձեալ ձեռն կուսին՝ կենաց գիր տուաւ ազգի մարդկան Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ Բայց անյայտ էր գրեալն. մինչ խաչիւ եւ չարչարանօք զգիրն պատրանաց նախաստեղիցն պատառեաց, եւ ապա զայս գիր ետ յայտնապէս։
       Իսկ որ ի գլուխն խաչ նկարէն։
       Նախ՝ ցուցանէ թէ կատարումն ամենայն տնօրէնութեանց խաչն եղեւ։
       Երկրորդ՝ թէ խաչն է փառք փրկչին մերոյ։ Ըստ այնմ «չեւ էր հոգի. Քրիստոս զի Յիսուս չեւ էր փռեալ». այսինքն խաչեալ։
       Երրորդ՝ եթէ քահանայէ եւ թագաւոր. վասն այն ընդ թագին եւ խաչն նկարի։
       Չորրորդ՝ զի կամաւ հնազանդեցաւ խաչի եւ չարչարանաց. վասն այն ի գլուխն է նկարեալ։
       Հինգերորդ՝ զփշեղէն պսակն որ ի խաչին ի գլուխն էր՝ նշանակէ։