Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՞ր է սկիզբն աւուր։
       Պատասխան։ Նախ գ իտելի է, զի կրկին է օր. այսինքն օր բնական, եւ օր արուեստական։ Օր բնական այն է՝ որ լինի ի կիտէ ի կէտ իդ ժամ։ Իսկ օր արուեստական է ծագումն լուսոյ մինչեւ յերեկոյ՝ առ հասարակ յամենայն ազգս։
       Եւ է՛ զանազանութիւն սոցա կրկին։
       Նախ՝ զի բնական օրն է տիւ եւ գիշեր։ Ի սկ արուեստական օրն միայն տիւ ասացաւ։ Երկրորդ՝ բնական օրն հաւասարաչափ է. զի ոչ առաւելու եւ ո՛չ նուազէ։ Իս արուեստական օրն առաւելու եւ նուազէ՛։
       Եւ բնական օրն զանազանապէս է առեալ ի զանազան ազգս։
       Զի հրէայք եւ ասորիք՝ զերեկո՛յն դնեն սկիզբն բնական աւուր. ասելով. «Եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդայն օր մի»։
       Իսկ աստեղագէտք զհասարակ օրն. յորում արեգակն ի բարձրութիւնս իւր հասանէ։
       Իսկ ա՛յժմ քրիստոնէիցս կրկին է սկիզբն բնական աւուր. այսինքն մէջ գիշերն, եւ առաւօտն։
       Վասն զի ի մէջ գիշերի ծնաւ Քրիստոս. եւ ի մէջ գիշերի յարեաւ ի գերեզմանէն։ Վասն որոյ տօն առաջին աւուրն ի մէջ գիշերի սկսանի. եւ մեծամեծ տօնքն յերեկօրեայ. որպէս ասեմք զշաբաթի երեկոյն կիրակմուտ։ Իսկ միւսն է ընդ ծագումն լուսոյն. յորում զպահք եւ զուտիք բաժանեն. այսինքն լոյսն եւ գիշերն։
       Եւ գիտելի է, զի ի սկզբանէ աշխարհի ս մինչ ի Քրիստոս՝ լո՛յսն առաջանայր գիշերոյն. իսկ յետ Քրիստոս ի մինչ ի վախճան՝ գիշերն առաջանայ լուսոյն։ Ուստի յա՛յտ է՝ զի երեկոյ շաբաթուն որ կոչի կիրակմուտ՝ պատուական է քան զմիւս գիշերն որ զհետ գայ կիրակէին։ Այս է պատճառն. զի ի սկզբանէ տիւն առաջանայր գիշերո յն. զի Ադամ ի լուսոյ շնորհացն անկաւ ի խաւար մեղաց։ Իսկ գիշեր յարութեանն Քրիստոսի՝ փոխեաց զայս կարգ. զի յարութեամբն իւրով եհան զմեզ ի լոյս շնորհաց եւ արդարութեան։ Վասն որոյ գիշերն յառաջէ՛ տունջեան մինչ ի կատարած։
       Վասն բաժանման Լուսոյ եւ Խաւարի։
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է բաժանումն լուսոյ եւ խաւարի։
       Պատասխան։ Նախ՝ առաւօտն եւ երեկոյն. եւ է առաւօտն վախճան գիշերոյ՝ եւ սկիզբն տունջեան։ Եւ երեկոյն է վախճան տունջեան, եւ սկիզբն գիշերոյ։
       Երկրորդ՝ պատճառն։
       Երրորդ՝ տեղիքն։
       Չորրորդ՝ ժամանակն։ Զի է՛ պատճառ լուսոյ արեգակն. եւ պատճառ խաւարի ստուեր երկրի։ Իսկ տեղիքն, զի յա՛յս կիսագունդս լինի լոյս, եւ ի միւսն խաւար։ Եւ ժամանակն, որ ի յայս ժամս լինի աստ լոյս, եւ ի միւս ժամն խաւար։