Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Աբրահամ լեալ Ճ ամեան՝ ծնանի զԻսահակ։ Իսահակ լեալ ամաց վաթսնից՝ ծնաւ զԵսաւ եւ զՅակոբ։ Յակոբ ամաց ՁԹ՝ ծնանի զՅուդա։ Յուդամաց ԽԸ՝ ծնանի զՓարէս ի Թամարայ։ Փարէս ամաց ԾԹ՝ ծնանի զեզրօն։ Եզրօն ամաց Ծ ը՝ ծնանի զԱրամ։ Արամ ամաց ԽԵ ծնանի զԱմինադաբ։ Ամինադաբ ամաց ԽԵ՝ ծնանի զՆայասօն։ Եւ էր ասէ Ամինադաբ սպարապետ զօրուն Յուդայի ի հանել Մովսէսի զորդիսն Իսրայէլի յԵգիպտոսէ։ Նայասօն ամաց ԽԴ՝ ծնաւ զՍաղմոն։ Եւ էր Նայասօն իշխան բիւրաւորացն Յուդայ յանապատին։ Եւ եղեւ քոյր սորա Եղիսաբեթ կին Ահարօնի քահանայի. յորմէ ծնաւ Նաբաթ եւ Աբիուդ. Եղիազար եւ ի Թամար քահանայք։ Եւ այսպէս խառնեցաւ ազգն Յուդայ ընդ ազգն Ղեւեայ խնամութեամբ։ Սաղմոն ամաց ԼԵ՝ ծնաւ զբոյոս։ Եւ էր Սաղմոն իշխան ցեղին Յուդայ յորժամ անցոյց զժողովուրդն ընդ Յորդանանի յԵսու։ Եւ Սաղմոն էառ զՌահաբ իւր կին զոր յերիքովէ։ Զոր աւետարանիչն Ռեքաբ կոչէ։ Եւ սա շինէ զԲեթլէհէմ քաղաք ի գետինս Յուդայիա։ Բոյոս ամաց ՃԸ՝ ծնանի զՈվբէթ։ Առեալ բոյոսս իւր կին զՀռութ մովաբացի։ Ովբէթ ամաց ՃԱ՝ ծնաւ զՅեսսէ ամաց ՃԼ՝ ծնաւ զԴաւիթ։ Դաւիթ ամաց Ծը՝ ծնաւ զՍողոմոն։ Սա երեսնամեայ թագաւորեաց ամս. Խ կեցեալ ամս Հ։ Սողոմոն ամաց երկոտասան ծնաւ զՌոբովամ։ Սա ի Դ ամի թագաւորութեան իւրում կազմէ զհանդերձս տաճարին. եւ զեօթնամ կատարեաց։
       Ժողովին ի Մովսիսէ եւ յելիցն յԵգիպտոսէ մինչեւ ցշինուած տաճարին ամք ԴՃՁ։ ՅԱդամայ ՏՃԿԹ։ Սա յերկոտասան ամին թագաւորէ ամս Խ. կեցեալ ամս ԾԲ։
       Յետ Սողոմոնի յերկուս բաժանեցաւ թագաւորութիւն Իսրայէլի։ Ի Սամարիայ Ժ ազգին տիրէ Րոբովամ Որդին Նաբատայ. որք կոչեցան թագաւորք Իսրայէլի չարք եւ ո՛չ բարիք։ Իսկ յԵրուսաղէմ թագաւորէ Ռոբովամ որդի Սողոմոնի։ Որք կոչեցան թագաւորք Յուդայ. եւ ոմանք ի սոցանէ ի բարիք։ Ռոբովամ թագաւորէ յԵրուսաղէմ ամս ԺԷ։ Աբիա ամս Գ։ Ասափ ամս ԽԱ։ Յովսափաթ ամս ԻԷ։ Յովրամ ամս Ը։ Ոքոզիա ամսԱ։ Գոդողիա մայրն ամս է։ Յովաս ամս Խ։ Ամեսիա ամս ԻԹ։ Զ չորքս զայս՝ Զոքոզիա եւ Զգոդողիա մայրն, եւ Զյովա եւ Զամեսիա ո՛չ գրէ յազգահամարսն աւետարանիչն վասն լինելոյ դուստր եւ թոռունք Եզաբելի։ Այլ եւ Յովսաբեթ դուստր է յՈվրամայ։ Եւ Գոդողիայ եւ քոյր Ոքոզիայի։ Զնա էառ կին Յովիդա քահանայ. եւ խառնեցան երկու ցեղք թագաւորաց եւ քահանայից։ Ազարիա որ եւ Ոզիա ամս ԾԲ։ Սա բորոտեցաւ համարձակեալ ի տաճարն խնկարկել։
       Յովաթամ ամս ԺԶ։ Աքազ ամս ԺԶ։ Ի ԺԱ ամին Աքազու գերեցաւ Իսրայէլ ի Rաղմանասարայ։ Եզեկիայ ամս ԻԹ։ Մանասէ ամս ԾԵ։ Ամովս ամս ԺԲ։ Յովսիա ամս ԼԱ։ Յովաքազ ամսիսս Գ։ Զյովաքազ գերի տարաւ նեքաւով փարաւոն. եւ թագաւորեցոյց զԵղիակիմ։ Եղիակիմ որ եւ Յովակիմ ամս ԺԲ։ Ի սորաԺ ամին Նաբուգոդոնոսոր զհրէաստան հնազանդեաց. եւ հարկ առեալ յԵղակիմայ գնաց։ Յովակիմ որ եւ յԵքոնիա ամիսս Գ։ Դարձեալ ել Նաբուգոդոնոսոր եւ էառ զՅովակիմ գերի։ Մատթանի որ Սեդեկիա ամս ԺԱ։ Յերկոտասան ամին Սեդեկիայ՝ Նաբուգոդոնոսր քաղդէացի էառ զԵրուսաղէմ եւ զտաճարն հրձիգ առնէ։
       Տեւեաց տաճարն զամս ՆԽԲ։ Յետ Ի ամի գերութեանն մեռաւ Նաբուգոդոնոսոր։
       Եւ ձգեաց գերութիւնն ամս եօթանասուն։
       Իսկ ըստ ազգաբանութեանն Մատթէի, ծնանի յԵքոնիա զՍաղաթիէլ ամաց ԾԶ։
       Զօրաբաբէլ ԾԶ։ Աբիուդ ԽԵ։ ԵղիակիմԿ։ Ազովր ԼԹ։ Սադովկ ԼԱ։ Ի Սադովկայ առաջին ամին՝ Աղէքսանդր մակեդոնացի։ Աքին՝ ԼԴ։ Եղիբուդ Լ։ Եղիազար ԿԲ։ Մատթան ԼԸ։ Յակովբ վաթսուն։ Յովսէփ ՀԶ։