Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առ աջին Որ ասեն, կամաւ ծնաւ, թէ յոչ կամայ։
       Եւ պատասխանիք, եւ այլ հարցմունք ուղղափառի առ նոսա։
       Երկրորդ՝ Զէ՞ն ծնաւ, թէ զոչ էն։
       Երրորդ՝ Ծնաւ եւ դադարեցաւ, թէ ոչ։
       Չորրորդ՝ Անծի՞ն է հայր, թէ ոչ։
       Հինգերորդ՝ Կարէ՞ եւ հայր ծնեալ ասիլ ի նոյն բնութենէ գոլ։
       Վեցերո րդ՝ Հայր անուն արարչութենէ՞, թէ բնութեան։
       Եօթներորդ՝ Հայր իմ մեծ է քան զիս. եւ պատասխանիք նոցա ընդ գլխով։
       Ութերորդ՝ Տէր ստացաւ զիս, եւ պատասխանիք նոցա դ գլխով։
       Իններորդ՝ Անդրանիկն արարածոց. եւ պատասխանիք նոցա Ե գլխով։
       Տասներորդ՝ Թագաւորել մինչեւ ի ժամա նակս ասեն. եւ վասն հնազանդութեանն։
       Մետասաներորդ՝ Աստուած աստուած իմ ընդէ՞ր թողեր զիս. եւ պատասխանիք նոցա ընդ գլխով։
       Երկոտասաներորդ՝ Աստուած իմ եւ Աստուած ձեր։
       Երեքտասաներորդ՝ Ոչ կարեմ յանձնէ. եւ պատասխանիք նոցա Ժ գլխով։
       Չորեքտասաներորդ՝ Զի հայր գործէ, եւ որդին նմին նման։
       Հնգետասաներորդ՝ Տալն որդւոյ զկեանս, զդատաստանս, եւ զայլն։
       Վեշտասաներորդ՝ Ոչ զկամս իմ, այլ զառաքչին։
       Եօթնեւ Ժ. երորդ՝ Ծանիցեն զքեզ միայն ճշմարիտ Աստուած։
       Ութեւ Ժ. երորդ՝ Չիք ոք բարի. բայց մի Աստուած։
       Իննեւ տասներորդ՝ Բարեխօսելն որդւոյ եւ հոգւոյ։
       Քսաներորդ՝ Անգիտութիւն որդւոյ վասն կատարած ի ժամուն։ Այլ եւ որդի եւ բան անուանի՝ Ժ գլխով։
       Հովիւ Ժ գլխով։
       Մելքիսեդեկ Ժ գլխով։
       Փչումն՝ Ժ գլխով։