Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ ասէ՝ «հաւատարիմ է Աստուած յամենայն բանս իւր»։
       Պատասխանի
       Հաւատարիմ բառս՝ որ ի սուրբ գիրս՝ ըստ չորից եղանակաց իմասցի։
       Նախ՝ հաւանական ըստ կերպի դաւանութեան հաւատոյ. ըստ այնմ, «հաւատալ պարտ է թէ է Աստուած »։ Երկրորդ՝ առեալ լինի ի տեղի միամտութեան։ Ըստ տնտեսին որ էր «հաւատարիմ եւ իմաստուն»։
       Երրորդ՝ իմասցի ի տեղի հնազանդապէս սպասաւորութեան։ Ըստ այնմ թէ՝ «հաւատարիմ է արարչին իւրոյ»։
       Չորրորդ է ի տեղի ան փոփոխ ճշմարտութեան։ Ըստ որում, «հաւատարիմ է Աստուած ի բանս իւր ասէ Դաւիթ»։
       Եւ գիտելի է, յորժամ ասի յաղագս Աստուծոյ հաւատարիմ գոլ. ըստ այնմ թէ «Աստուած հաւատարիմ է» եւ այլն. իմացեալ լինի ըստ չորրորդ եղանակին անփոփոխ ճշմարտութիւնն։ Իսկ այլ ոչ պատշաճի։ Իսկ ըստ տնօրէնութեանն Քրիստոսի՝ պատշաճի եւ երրորդ եղանակն։ Զի հնազանդութեամբ կատարեաց զմամս հօրն։ Իսկ հաւասարապէս պատշաճի բոլոր բանական եղելոցս ըստ տեղւոյն դիպման։ Ապա ուրեմն հաւատարիմ եւ ճշմարիտ անսուտ խոստումն է Աստուծոյ. զորմէ ասէ առաքեալն յեբրայեցւոցն. «Բ անփոփոխելի իրօք որով անհնարէ ստել Աստուծոյ»։ Այսպինքն երդումն Աբրահամու եւ Դաւթի՝ մարդ լինիլ բանին ի վերայ երկրի ի պտղոյ յորովայնէ նորա. եւ նստել յաթոռ հօր նորա. եւ ի մնանէ օրհնիլ ամենայն ազգաց։