Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն ձեւոյ է՞ր է մարդոյս ձեւն ուղիղ. գլուխն ի վերայ. եւ այլ անդամքն ի ներքոյ։
       Պատասխան։ Վասն բազում պատճառի։
       Նախ՝ ըս տ փիլիսոփայիցն ներքին մասունքն հոգւոյն պատճառեն զարտաքին մասունս մարմնոյն. եւ ըստ Պղատոնի՝ հոգին եռամասնեայ գոլով՝ բան եւ ցասումն եւ ցանկութիւն։ Եւ է բանն առաջին մասն եւ զօրութիւն հոգւոյն։ Եւ ցասումն միջին. եւ ցանկութիւնն վերջին։
       Այսպէս եւ գլուխն ի մարմին ն է վերջին մասն. որ է՛ գործիք բանին. եւ սիրտն ի մէջն. եւ երիկամունքն վերջին։
       Երկրորդ՝ պատուաըան մասն մարդոյն գլուխն է. վասն որոյ զվերինն եւ զառաջինն ընկալաւ տեղի։ Իսկ այլ անդամքն ըստ կարգի զմիջին եւ զվերջին։ Զի այսպէս ի կազմուածոյ քո ուսցիս զբարեկարգութիւ ն եւ զպատիւ առ վերինս եւ առ ներքինս եւ առ հաւասարս։
       Երրորդ՝ մարդն նման է բոլոր աշխարհիս. եւ ի մասունս աշխարհի երկինքն է վերին եւ բարձր. եւ տարերք ի ներքին վայրս։
       Այսպէս գլուխ մարդոյս ունի զնմանութիւն երկնից։ Զի է՛ բոլոր. եւ աչքն որպէս լուսաւորքն. եւ իմաց ումն ի նմա որպէս իմանալիքն յերկինս։ Վասն որոյ գլուխն է ի վերոյ. եւ խշչափողն որ ունի զտուր եւ զառն՝ օդոյդ է նման։ Եւ ի ներքոյ այլ մարմինք եւ հիւթ արեան եւ ջրոյ երկիրս է օրինակ։
       Չորրորդ՝ ի գլուխ մարդոյն սակաւ է հողն եւ օդն բազում։ Վասն այն ի վերո՛յ է։ Իսկ այլ կենդանեացն հողն բազում է. վասն որոյ ծանրացեալ ի վերայ հակէ։
       Հինգերորդ՝ զի մարդի իշխան եւ տէր է ամենայն կենդանեաց. վասն որոյ ամենայն կենդանիք գլխակո՛ր են իբրրեւ զծառայ եւ հնազանդ. եւ մարդն ուղղաձեւ իբրեւ ազատ եւ թագաւոր։
       Վեցերորդ՝ զի բաժանեսցի մարդն ի կեանդանեաց եւ ի տնկոց. զի տունկք զհակառակն ունին զարմատն որ է գլուխ՝ ի յերկիր, եւ զոտն ի յերկինս։ Եւ կենդանիք խոտորնակ եւ կազմաւոր։
       Իսկ մարդս ուղիղ ի վեր։
       Գլխոյն հերն որպէս արմատ. եւ ջիլք եւ ոտք՝ որպէս ոստք ըստ ձեւոյ աշխարհի։ Գլուխն որպէս երկինք ի վերոյ. եւ ոտքն որպէս երկիր ի ներքոյ. զի ծանրութիւնք եւ ծորմունք ամենայն ի վայր հոսեսցին։
       Եօթներորդ՝ վասն զգայութեանցն, որ ամենեքին յառաջ հեղուն յուղեղէն, եւ ազատապէս տեսանեն եւ իմանան։ Զի թէ գլուխն եւ ուղիղն ի վա՛յր էր քարշեալ եւ կորացեալ՝ ո՛չ կարէր ուղ ղակի զգալ եւ իմանալ. որպէս այլ կենդանիք։
       Ութերորդ՝ վասն արտաքին զգայութեանցն որ են ի գլուխն. զի այլ կենդանիք միայն հեշտանան կերակրով եւ ցանկութեամբ. իսկ մարդն հեշտանայ առաւել գեղեցկութեամբ զգալեացս. յորժամ տեսանէ աչօքն զերկին եւ զերկիր. եւ ժողովէ՛ զճշմարի տ գիտութիւն նոցա եւ հեշտանայ։ Զի թէ կորագլուխ էր որպէս այլ կենդանիքն, խափան լինէր զգայութեանցն եւ պակասումն գիտութեան։
       Իններորդ՝ ի վեր է գլուխն, զի լեզուն եւ ձեռն սպասաւորեսցեն բանի եւ գործոց։
       Զի թէ կորագլուխ էր մարդն, եւ երկոքին ձեռքն ի յերկիր հաստատեալ , ո՛չ կարէր գործել։
       Եւ պիտոյանայր լեզու երկայն եւ շրթունք ստուար, զի ժողովեսցէ զկերակուր. եւ յայնժամ ո՛չ կարէր սպասաւորել բանի որպէս այժմ։
       Տասներորդ՝ զի կիրք մարմնոյն հեղուն ի հոգին. որպէս յորժամ մարմինն ննջէ՝ եւ հոգին թմրի եւ անգործ մնայ. վասն որոյ արար աւ ձեւն ուղիղ, զի միտքն ընդ նմա՛ ուղղեսցի ի վեր առ Աստուած. ըստ այնմ. «Զվերինն խորհեցարուք ուր Քրիստոս նստի ընդ աջմէ Աստուծոյ»։ Այլ եւ ի միտ ածցուք զփառս երկնային կենաց ուստի անկաք , եւ անդ դիմելոց եմք. զի տեսութիւն մտացն զհոգին ընդ ինքեան ի վեր տանի. եւ նա զշունչն ընդ արեանն է կապեալ. եւ արիւնն ընդ մարմնոյն. զգայարանքն ընդ մարմնոյն. եւ լինի մարդն բոլորովին երկնային։
       Եւ որպէս սակաւ մասն ոտիցն ի յերկիր է հպեալ եւ կոխէ, նոյնպէս եւ մեզ սակաւ պէտս մարմնոյ. այսինքն զգեստուց եւ կերակրոց ի յերկրէ ստանամք. եւ զանչափն եւ զաւելորդն կոխեմք եւ անցանեմք. որպէս ասէ առաքեալն. «Ունիմք կերակուր եւ զգեստ , այնու շատասցուք»։