Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ էր յոյսն Ենովսայ որ ասէ գիրն. «Յուսացաւ ոչել զանուն Տեառն Աստուծոյ»։
       Պատասխան։ Ըստ չորից իմանի յոյսն Ենովսայ։ Նախ՝ զի յաներեւոյթ կեանսն եւ ի հանդերձեալն յուսացաւ եւ արհամարհեաց զերկրաւորս որ տեսանի. «Զի յոյս տեսանելի չէ յոյս»։
       Երկրորդ՝ զուղղութեան գործաց բուռն եհար. եւ յուսացաւ թէ գոյ հատուցումն գործոց, եւ բարեաց փոխարէն։
       Երրորդ՝ յուսացաւ կոչել զանուն Տեառն Աստուծոյ ի յօգնութիւն. զոր մարդիկ յուսահատեալ էին եթէ վասն մեղաց մերոց եթող զմեզ Աստուած ի ձեռաց. եւ ն ա ի յօգնութիւն կոչեաց զանուն Տեառն Աստուծոյ. այսինքն զի Տէր է՝ ո՛չ գարշի ի ծառայից իւրոց. եւ զի Աստուած է՝ էած զմեզ աստ ո՛չ ի կորուսանել, այլ ի կեցուցանել։
       Չորրորդ՝ զի բ արձան կանգնեաց պղնձի եւ խեցի եւ արար գիր . եւ զոր ինչ Ադամ անունս եդ իրաց, զամենայն գր եաց ի նոսա. զի մի՛ այլայլեսցին ի գնչուտ եւ լեզուատ արանց։ Եւ մարգարէացաւ եթէ վասն մեղաց մարդկան երկիր կրկին ապականի ջրով եւ հրով։
       Զի թէ նախ ջրով ապականեսցի պղնձի սիւնն մնասցէ. եւ թէ հրով. աղիւսն։ Եւ այս ցոյցք յուսոյ է վասն հանդերձելոյն հոգալ եւ պատրաստել։