Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գիտելի է, զի որպիսութիւն կենաց մարդոյս տրամատի յերիս. ըստ երից փոփոխման ց մարդոյն. այսինքն նախ քան զմեղքն. եւ յետ մեղացն. եւ յետ մահուն։
       Նախ ըստ երից դրութեանց տեղեացն. որ է դրախտն. եւ աշխարհս այս. եւ հանդերձեալն։ Զի նախ քան զմեղանչելն ի դրախտին՝ մարդն կարէր մեղանչել, եւ կարէր ո՛չ մեղանչել. կարէր մեռանիլ, եւ կարէր ո՛չ մեռանիլ։ Իսկ յետ մեղացն յաշխարհիս այս՝ կարէ մեղանչել, եւ ո՛չ կարէ ոչ մեղանչել։ Կարէ մեռանիլ, եւ ո՛չ կարէ ոչ մեռանիլ։ Իսկ յետ մահուն ի հանդերձեալն. ո՛չ կարէ մեղանչել, եւ անկա՛ր է մեղանչել։ Ո՛չ կարէ մեռանիլ. եւ անկա՛ր է մեռանիլ. եւ այլն նմանապէս։