Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է շարժմամբ վերանալն Եղիայի։
       Պատասխան։ Շարժումն ոմանք՝ զյափշտակելն ասեն. եւ այլք հողմոյ եւ երկրի. եւ կէսք զհնչումն հրեշտակաց։ Իսկ պատճառելն թէ «նիստ յերրիքով եւ ի բեթէլ»՝ փորձէ զաշակերտն։ Նախ՝ թէ կամի՞ զհրաժարիլն. եւ երկրորդ՝ թէ գիտէ՞ զվերանալն։
      
       Հարց։ «Կրկին ոգի քո եղիցի»։
       Պատասխան։ Այսինքն թէ՝ ունի զմարգարէութեան, եւ զսքանչելացն խնդրէ։ Կամ առաջինն Եղիա, երկրորդն Եղիսէոս լինիք զնա՛։ Կամ զգործոց եւ զարդեանցն խնդրէ։ Որ է սքանչելեաց եւ պաժոցն. որպէս Եղիա։ Վասն որոյ ասաց՝ «դժուարինս խնդրեցեր». այսինքն զպատուհաս ժողովրդեանն։Եւ այս նշանն, եթէ տեսցես զվերանալն իմ, լինի՛ պատիժ նոցա թէ ոչ տեսցես չեն արժանի պատժոց. այլ շնորհքն խնայէ ի նոսա։
      
       Հարց։ «Կառքդ Իսրայէլի եւ հեծեալք դորա»։
       Պատասխան։ Հրեղէն կառք եւ հեծեալք երեւեցան. Նախ՝ իբր զաթագաւոր վերացեալ կառօք եւ զօրօք։ Երկրորդ՝ եցոյց թէ նոյնպէս ընդ քեզ է լինելոց զօրք հրեղինացն նովին հոգւովն։ Երրորդ՝ եցոյց յայտնապէս զպատերազմն առաջի այսոց օդոցս. վասնայն պիտոյ էր հեծեալք։ Եւ այս՝ պատերազմն վասն մովսիսեան մարմնոյն՝ ցուցանեն զպատերազմ հոգւոց յետ ելից մարմնոյն։ Ծալեալ մաշկեակն։ Նախ՝ զիայնպէս ծալեսցի ջուրն։ Եւ երկրորդ՝ զծածուկ խորհուրդն որ ի Յորդանան։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է նոր կուժն եւ աղն, որով բժշկեցան ջուրքն։
       Պատասխան։
       Յեսու անէծ զերիքով եւ զշինօղս նորա. եւ անէծքն այն առնէր անզաւակ եւ վաղամահ։ Եւ Եղիսէ նովին հոգւովն օրհննեաց եւ եբարձ զանէծսն։ Նոր կուժն ի խորհուրդ Աստուածածին Կուսին. որ նոր էր յղացումն եւ անապական ծնունդ։ իսկ աղն բանն Աստուած խառնեալ ընդ մարդկութիհւնս. որ բժշկեաց զվէրս մեր։ Դարձեալ՝ մեղք սկզբնական խառնեցաւ ի յաճումն հիւթին եւ յետոյ մահ եւ ապականութիւն։ Իսկ մկրտութիւն բառնայ զերկոսին. այյսինքն զմեղս եւ զմահ։