Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է ասելն Աստուածաբանին, այլ եւ այլ ընդ նմին Երրորդութեանն ունի։ Քանզի՝ անդ այլ ոմն է եւ այլ. զի մի՛ զդէմսն խառնակիցեմք։
       Պատասխանեմք։ Զբանս զայս չար փառ քն այսպէս մեկնեն, թէ միութիւն բանին ընդ դէմ է միութեան Երրորդութեանն։ Զի անդ բնութիւնն մի՝ եւ Գ անձինք։ Իսկ աստ Բ բնութիւն եւ մի անձն։ Եւ այսպիսի կարծիքս սո՛ւտ է։ Զի սա ընդ դէմ վասն մի բնութեանն ասէ որ յԵրրորդութիւնն է եւ ի անօրէնութիւնն բանին. եւ սոքա զըն դդէմն վասն բաժանման իմանան։
       Իսկ մեք դասք ուղղափառաց կրկին կերպիւ իմանամք զբանս զայս։ Նախ այսպէս, ասէ թէ բաժանմունք որ յԵրրորդութիւնն է, ո՛չ է հնար միաւորութեան. զի ա՛յլ ոմն է եւ ա՛յլ։ Զի մի՛ զդէմսն, այսինքն զանձինսն շփոթիցեմք։ Իսկ բաժանմունքն յորոց փրկիչն՝ ընդ դէմ է այնմ. զի բնութեամբ է միաւորեալ, որ ո՛չ է հնար շփոթելոյ։ Դարձեալ՝ զի ասէ թէ, ա՛յս միաւորութիւնս որ ի Քրիստոս է, ո՛չ է իբրեւ զայն որ յԵրրորդութիւնն է. զի անդ միութիւն է, բայց բաժանումն անձանց։ Իսկ աստ թէպէտ միութիւն է, բայց ոչ է բաժանումն անձանց. այլ ըստ միութեան բնութեանն մի՛ է անձն։