Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է ձեռագիրն Ադամայ զոր պատառեաց Քրիստոս։
       Պատասխանի։ Կրկին է գիր. այսինքն կենաց եւ մահու. զի բարի գործովք գրիմք ի դպրութիւնն կենաց. եւ մեղօք գրիմք ի գիրն մահու եւ դատապարտութեան։ Որպէս ասեմք թէ զձեռագիր յանցանաց քոց ջնջեսցէ Աստուած։ Եւ այս եւս կրկինէ գիր եւ դպրութիւն. մին անջինջ եւ յաւիտենից որ առ Աստուած. եւ միւսն ժամանակեայ եւ ջնջելի որ առ մեզ. զոր մեր գործօք եւ կամօք գրեմք եւ ջնջեմք. թէ զչար թէ զբարի։ Այս դպրութիւնքս բանին ի կատարածի ըստ Դանիէլի. որպէս գրեալ է աստ յայլում տեղւոջ՝ անդ տեսցես։
       Այլ այժմ պատասխանեսցուք հարցմանն։ Եւ գիտելի է, զի Գ ազգ լինի գիր։ Նախ՝ Ադամայ, այն է որ ասաց Աստուած՝ «յաւուր յորում ուտիցես ի նմանէ՝ մահու մեռանիցիս»։ Եւ Ադամ ասաց կնոջն՝ եւ կրկնեցաւ. եւ կինն օձին՝ եւ երեքկնեցաւ գիրն։ Եւ թէ պահել էր զպատուիրանն Աստուծոյ՝ լինէր գիր կենաց դպրութեանն։ Եւ երբ ոչ պահեաց, գրեացաւ գիր մեղաց եւ դատապարտութեան։ Զայս որպէս ձեռին գիր ունէր սատանայ, եւ նովաւ ասաց մի ուտել եւ դու կերեր եւ մեռար. իմ ի՞նչ մեղք է։
       Երկրորդ ձեռագիր հրէիցն. որ յեսն Եգիպտոսի ասացին Մովսէսի. « զոր ինչ հրամայէ Աստուած՝ լուիցուք եւ արասցուք»։
       Երրորդ ձեռագիր քրիստոէիցս առ աւազանաւն. որ հրաժարիմք ի սատանայէ եւ դաւանիմք զՔրիստոս.
       Արդ զգիրն Ադամայ պարտուց՝ Տէրն որդի եղեւ նմա եւ անմեղ մահուամբն տարածեալ զձեռս ի խաչին պատառեաց ասելով. նա մեղաւ եւ մեռաւ. ես զինչ մեղայ. դո՛ւ ես պատճառն։ Վասն այն ի փրկչական պատկերն նկարեալ է ի մին ձեռն գիր եւ ի միւսն խաչ. Իսկ զձեռագիր հրէիցն, եւ զայն եւս պատառեաց Քրիստոս կատարելով զամենայն օրէնս Աստուծոյ։ Եւ յորժամ հաւատան ի Քրիստոս եւ մկրտին, ջնջի գիր նոցա եւ անէծքն։ Իսկ զգիր քրիստոնէից զոր յետ աւազանին մեղանչեմք եւ գրեմք զյանցանս, զայն պատառ է ապաշխարութիւն. որ է զղջումն սրտի եւ խոստովանութիւն լեզուի եւ հատուցումն գործոց մարմնոյ։ Այսքան առ այս։