Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նախ՝ զի Երագաշա՛րժ է հողմն եւ շարժօղ այլոց. եւ զի Կենդանակա՛ն է։ Սրբէ զհոտ։ Ի վերուստ բախէ՛ եւ ի վե՛ր բարձրացուցանէ։
       Զանձրեւս հեղու։
       Կարկուտ եւ որոտ ներգործէ։
       Զամպս ցրուէ։ Զնաւս վարէ՛։ Բաժանարար է։ Հոմ անուն է հոգւոյն։ Եւ դարձեալ զի Կառք է թռչնոց։ Տեղի՛ է հոտոց եւ համոց։
       Աճումն է տնկոց։
       Շունչ կենդանեաց։
       Նիւթ բարբառոց։ Ամենայն ուրեքէ։ Ընդունակ լուսոյ է։
       Հաղորդէ զամենեսեան։
       Ի ներքոյ երկրի անցեալ եւ զերկին փեռեկեալ հաստատուն պահէ։ Շարժումն է ջուրց եւ արեան երակաց։ Եւ դարձեալ զի է՛ Նուրբ։ Յըստակ։ Հովացուցանէ՛ զսիրտս Զարդարի թռչնօք։ Տեղի՛ է ազդմանց. Օթեւան այսոց. Այլայլի. Թեթեւ։ Անօսր։ Եւ Լուսաւորելի։