Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ստամոքսն ջիլ է եւ միս։
       Միսն տաք է եւ ջիլն հով. զի ջիլն ձկտի յորժամ յագենայ. եւ կծկի յորժամ քաղցենայ։ Եւ միսն զի տաք է՝ հալէ՛ զկերակուրն որ ի յինքնէ ժողովեալ։ Նոյնպէս լեարդն եւ լեղին հալեն զկերակուրն արտաքուստ ի յաջմէ կողմանէ։ Եւ փայծեղն հո՛վ է ի ձախ կողմանէ։
       Վասն այն յորժամ ննջէ մարդն ի վերայ ձախ կողմանն, շուտով հալի կերակուրն քան ի վերայ աջ կողմանն։
       Եւ ունի ստամոքն դ զօրութիւնս. որ է քարշողական. ունական. հալողական . վտարական։
       Քարշողականն է՝ յորժամ կծկի եւ քա ղցի, ներքուստ եւ արտաքուստ խնդրէ կերակուր։
       Ունականն է՝ յորժամ ժողովէ զկերակուրն՝ ձկտի եւ լայնանայ եւ փակէ՛ զամենայն դրունսն որ ի ներքոյ եւ ի վերոյ եւ ի կողմանէ, զի մի՛ թափեսցի կերակուրն։
       Հալողականն է՝ յորժամ ի ջերմութենէն եփի կերակուրն եւ հալի որպէս ապու ր ի պտկի. եւ հալի ամենայն կերակուրն մինչեւ ի զ ժամն. եւ է՛ որ պակաս եւ աւելի. վասն առողջ եւ տկար մարմնոյն։
       Վտարականն է՝ յորժամ եփի եւ հալի կերակուրն, բանայ զդրունսն եւ բաժանէ զնոսա։
       Ընդ վերին դուռն զգոլորշին ի խելապատակն առաքէ։ Որ եւ անդ բաժանի հրատեսակն ի տեսանելիքն. եւ ծխատեսակն ի մազ գլխոյն։ Աղին եւ դառն՝ յաչքն եւ յականջն որպէս ասացաւ։ Իսկ պարզն եւ մաքուրն մնայ ի յուղեղն ի փափկոց խելացն։
       Նմանապէս եւ զմիջին դուռն բանայ, եւ զպարզ կերակուրն ի լեարդն յուղարկէ. եւ նա ներկէ յարիւն եւ բաժանէ։ Զդառնութիւնն ի լեղին. եւ զհոտածն յերիկամունքն. եւ զմրուրն եւ զթթուն ի փայծեղն . եւ զքաղցր արիւնն ի սիրտն. եւ սիրտն երակովն եւ շնչովն բաժանէ ի բոլոր մարմինն։ Նոյնպէս ընդ ներքին դուռն զաւելորդն արտաքս վտարէ ընդ աղիսն. եւ յայսմանէ ջրատեսակն ընդ ցնցուղ քաղրթին ի փալաբուշտն իջ անէ եւ լինի մեզ։
       Վասն Խուխին Հարց։
       Վասն է՞ր բերանն մարդոյն երբեմն քաղցր լինի. երբեմն դառն. եւ թթու. եւ այլ ինչ։
       Պատասխան։ Ջուրն որ ի բերանն գայ՝ ի լերդէն ծնանի։ Եւ մինչ ի խռչափողն արիւն գայ, եւ անդ ի սպիտակ ջուր փոխի։ Որպէս ջուրն ի մէջ ամպոյն փրփրի եւ լ ինի սպիտակ ձիւն։ Եւ որպէս արիւն հոսմանն ի մէջ երակացն փոխի եւ լինի սպիտակ կաթն, եւ ժողովի ի ստինսն։ Ա՛րդ՝ եթէ ի խարտեաշ մաղձէն ի լեարդն է մնացեալ, լերդին համն ի լեղւոյն առնու եւ բերանն լեղի դառնայ։ Իսկ թէ ի սեաւ մաղձէն է մնացեալ ի լեարդն. բերանն թթու դառնա յ, իսկ թէ պաղլամն մնայ ի լեարդն, բերանն աղի փոխի. իսկ թէ յստակ արիւնն մնայ ի լեարդն, լերդին համն անոյշ լինի եւ բերանոյն համն անուշ տայ եւ քաղցր։
      
       Հարց։ Վասն է՞ր մի ջուրն ի բերանն քաղցր լինի, եւ յաչքն աղի. յունչն հոտեալ. եւ յականջն դառն։
       Պատասխան։ Այսմ գոյ բնական եւ բարոյական պատճառ։
       Նախ բնական։ Զի Դ հիւթն ներքին անդամոց ի ձեռն սրտին պատճառեն զդ հիւթն արտաքին։ Այսպէս ի սեաւ մաղձէն լինի արտասուքն աղի, զի մի՛ հոտեսցի ակն որպէս ցուցաւ նախ։ Ի լերդէն ջուր բերանոյն քաղցր. զի զամենայն համս առցէ։ Յերիկամ անցն քթին հոտեալ։ Եւ ի լեղւոյն ականջին ժառն. պահապան սողնոց։
       Իսկ բարոյական պատճառ։
       Յաչքն աղի ջուրն, զի տեսցէ զկսկիծ անձինն եւ այլոց, եւ արտասուեսցէ։
       Ի բերանն քաղցր. զի զամենայն բան քաղցր խօսեսցի։
       Ի քիթն հոտեալ. որ զհոտ մեղացն արտաքսեսցէ։
       Յականջն դառն. որ զչար բանս մի լուիցէ։
      
       Հարց։ Վասն է՞ր մարդոյն աջ կողմն ուժով է քան զձախն։
       Պատասխան։ Զի սրտին արիւնն եւ լեարդն եւ լեղին որք ջերմանայինք են՝ ի յաջոյ կողմն են մարդոյն։
       Եւ փայծեղն եւ թոքն ցրտայինք ի ձախ կողմն են. վասն այն աջն զօրեղ է եւ ձախն տկար։