Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր հրամայեաց թուել եւ մահ ածել ժողովրդեանն։
      
       Պատասխան։ Նախ թուել հրամայեաց որպէս այն որ թոյլ ետ Իսրայէլի մարտնչիլ ընդ Բենիամենի։ եւ անկան ԼՌ ի դասուց նոցա։
       Երկրորդ՝ որպէս թուեաց դովեկ զքահանայսն զիմի զերծանիցեն ի սրոյն. նոյնպէս եւ այս քահանայիցն վրէժ խնդրութեան էր. զի կամեցաւ ժողովուրդն փրկել զնոսա։
       Երրորդ՝ որք թուեցան ընդ Աբիսողոմայ եւ սպանանէին զԴաւիթ, այս նոցա վրէժն է։
       Չորրորդ՝ թուեաց զնոսա զի յորժամ մարդամահն լինի, գիտասցեն զորքանութիւն մեռելոցն, եւ զծանրութիւն մեղացն։
       Հինգերորդ՝ զի կատարեալ էր խոստումն Աստուծոյ թէ՝ «զաւակք ձեր լիցին առանց թուոյ». եւ նոքա ուխտազանց եղեն. վասն այն մահ էած ի վերայ։ Ուստի յա՛յտ է, զի ցեղն Իսրայէլի ԸՃՌ էին. եւ ցեղն Յուդայ ԵՃՌ. եւ ցեղն քահանայից եւ Բենիամենի ո՛չ անկաւ ի թիւ։ Եւ սոքա պատերազմօղք. թող զայլ խառնիճաղանճն։
       Հարց։ Վասն է՞ր յերից պատուհասից զմինն խնդրեաց։ Պատասխան։ Նախ՝ զի Գ ամ սովն, եւ Գ ամիս սուրն՝ սաստիկ էր քան զերեք աւուր մահն։ Երկրորդ՝ զի սովնեւ սուրն զբարիեւ զչար իմիասին պատժէ. այլ մահն ընտրութեամբ Աստուծոյ է. եւ ժողովի ի վերայ յանցաւորացն. ուստի յայտ է զի Դաւիթ ո՛չ էր յանցաւոր ո՛չ պատժեցաւ։ եւ այն զի յառաւօտէն մինչ յերեք ժամն ՀՌ սատակեցաւ ըստ արդարութեան վճռին։ Այլ յայնմ հետէ ողորմութիւն Աստուծոյ արգել զայլ աւուրսն։
       Ապա թէ ոչ՝ ի միում աւուրն ԵՃ եւ ԿՌ կամէր կոտորել այսու համարով. եւ ոչ ինչ մնայր ի ժողովրդենէն։
       Եւ այն զի Դաւիթ միայն ետես զկոտորօղ հրեշտակն, զի միջնորդեսցէ։ Եւ մինչ ընթացաւ ի կալն ուռնայի եւ գնեաց ղեզինսն եւ ողջակիզեաց, եհաս ի Զ ժամն. որ յառաջն դադարեալ էր սուրն։ Նախ՝ նշանակէ զսեղան խաչին Քրիսոտոսի. որ յերեք ժամուն մինչեւ ի Զ ժամն խաչեցաւ, եւ հաշտեցաւ Աստուած։ Երկրորդ՝ զի յորժամ ուխտէ մարդ, ի նոյն ժամն դադարի ցասումն Աստուծոյ։ Ապա յորժամ կատարեմք՝ երեւի մեզ։ Տես, զի յորժամ կոտորեաց զՀՌսն՝ ասացաւ հրեշտակին արգելուլ զսուրն։ Ցուցանէ թէ տարաժամ մահն ընտրութեամբ եւ կամօքն Աստուծոյ լինի, եւ ո՛չ պատահմամբ որպէս ասաեն ոմանք։ Եւ տես, զի պաշտմամբ եւ պատարագաւ յետս դառնայ բարկութեան սուրն։