Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ ասեն վասն Աստուծոյ թէ է սկիզբն եւ պատճառ։
       Պատասխան։ Ի դէմս պատճառին՝ նոյն է սկիզբն եւ պատճառ։ Այլ ի դ էմս պատճառաւորացն ունի զանազանութիւն։
       Նախ՝ առ համաբունսն՝ հայր սկիզբն է որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. եւ պատճառ այլ ամենայն արարածոց։
       Երկրորդ՝ սկիզբն է յարացուցի. եւ պատճառ էից. պատկեր եւ նմանութիւն նորին յարացուցի։
       Երրորդ՝ սկիզբն իմանալեաց. եւ պատճառ զգալեա ց. որ են յաւիտենականք եւ ժամանակեայք։
       Չորրորդ՝ սկիզբն է առաջնոցն. եւ պատճառ վերջնոցս. որք միջնորդութեամբ գոյանան. որպէս ի տարերաց կամ ի ծնողաց։
       Հինգերորդ՝ սկիզբն էութեան. եւ պատճառ կենաց եւ շնորհաց եւ այլոց։
       Վեցերորդ՝ սկիզբն է ներգործութեան. եւ պատ ճառ կատարման. զի ի նմանէ՛ սկսեալք՝ ի նա՛ կատարիմք։
       Յաղագս էի եւ ոչ էի։