Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր ցրտացաւ ի ծերութեանն Դաւիթ։
       Պատասխան։ Ոմանք ասեն թէ՝ զի Դիովքն իւր անէծ Գողիաթ, ա՛յն կատարեցաւ։ Այլ զի ծերութիւն որդի էր յԵսսեայ, վասն որոյ ի ծերութեան ցրտացաւ։ Ուստի յայտ է, զի որակ ծնողացն խառնի ի բեղնաւորիլն. ի դաշտանւոյն գօդի։ Ի հիւանդութենէ, ի շիկութենէ։ Որպես Ադամ տրտմութեամբ ծնաւ զորդին Կայէն։ Ցաւած ծնողացն ցաւածին որդի։ Այսպէս ամենայն մարդոյ հանդիպի։
      
       Հարցումն։
       Վասն է՞ր ոչ գիտաց զԱբիսակ։
       Պատասխան։ Նախ պարկեշտ եւ զգաստ էր։ Երկրորդ՝զի մի սովորութեամբ գիտասցէ եւ զայլ կոյսս։ Երրորդ՝ զի հատուսցէ զշնութիւն Բերսաբէի անարատութեամբ նմին։ Չորրորդ՝ ի տիպ աստուածահօրն Յովսեփայ առ անարատ կոյսն։ Եւ այսպէս կոչի Դաւիթ օրինակ Յովսեփու։
      
       Հարց։ Վասն է՞ր հրամայեաց սպանանել զՅովաբ եւ զՍիմէի զի երդուեալ էր նմա։
       Պատասխան։ Երդուաւ Սիմէի Դ դիմօք։ Նախ՝ զի ինքն ո՛չ սպանցէ։ Երկրորդ՝ զիի նոյն օրն ո՛չ մեռցի։ Երրորդ՝ զի աբեսեանքն ո՛չ սպանցեն։ Չորրորդ՝ զի առանց այլ մեղաց ո՛չ մեռցի. եւ ճշմարիտ պահեաց։ Իսկ այժմ ուխտէ սպանանել. զի ըստ օրինացն զգործ արդարութեան գործեսցէ։ Որ ասացաւ «արիւն ընդ արեան»։ Եւ «որ հայհոյէ զիշխան սատակեսցի»։ Զի անդ որ գործէր զմեղս՝ եւ որ վրէժ ոչ խնդրէր՝ միապէս էր յանցանք։
       Եւ այս գիտելի է, զի դատաստան հայի յարդարութիւն Աստուծոյ. եւ օրն դատաստանի։ Եւ շնորհք նոր օրինաց հայե յողորմութիւն Աստուծոյ եւ ի փառս զերինն Երուսաղէմի որպէս ասացաւ ի վերոյ։ Այլ որ հրամայեցաւ Սիմէի ոչ ելանել յԵրուսաղէմէ. եւ յորժամ ել մեռաւ։ Նախ զայն ցուցանէ առ նորս, եթէ ոք յանգիտութեան մեղանչէ՝ թողու Աստուած. եւ որ դարձեալ կրկնէ, եւ զառաջինն պահանջէ ասէ։ Երկրորդ՝ զկանոնս ապաշխարութեան նշանակէ զոր խոստովանահայրն կարգէ. զի թէ յանցանէ ոք՝ մեղանչէ։