Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որո՞վ զանազանի եւ հաւասարի տեսութիւնն Աստուծոյ եւ հրեշտակաց։
       Պատասխան։ Այսու հաւասարէ, զի պա՛րզ է եւ միեղէն եւ բարձրագոյ տեսութիւն որպէս ասացաք։
       Զի ի մի եւ ի նոյն բանն Աստուած տեսանեն զԱստուած։ Եւ տեսանեն զեղեալքս ի յարացոյցն իւրեանց։ Այլ այսու զանազանին, զի Աստուած ինքն իմաս տ ունի զտեսութիւն. այսինքն յինքենէ՛ է անսկիզբն եւ անվախճան։ Իսկ հրեշտակք ո՛չ յինքենէ՛, այլ յԱստուծոյ սկսեալ եւ անվախճան. զի առանց մոռացութեան ունին։ Դարձեալ՝ հրեշտակք միշտ առաւելուն ի տեսութիւնս իւրեանց։
       Վասն տեսութեան մարդոյ։
       Հարց։ Ո՞րպէս է տեսութիւն մարդոյ։
       Պատասխան։ Կրկին է տեսութիւն մարդոյ.
       Նախ՝ բնական։
       Երկրորդ՝ շնորհական։
       Ա՛րդ՝ բնականն ունի գ յատկութիւն։ Նախ՝ զի իմացումն խոնարհի ի յիմացուածն որ առաջի իւր։ Երկրորդ՝ խառնի ի նոսա։ Երրորդ՝ եւ բաժանի եւ զանազանի ի բազումս . եւ այնպէս շրջագայութեամբ գտա նէ զճշմարիտն։ Եւ այսպէս է բնական քննութիւն իմաստասիրացն։
       Իսկ շնորհականն է ընդ դէմ այսոցիկ։ Զի պարզ եւ միեղէն իմացմամբ բարձրանայ յԱստուածային գիտութիւնն։ Եւ այնպէս ի զարմացման լինի տեսութեամբ նորին։ Եւ այսպէս է մարգարէիցն եւ առաքելոցն եւ հաւատոյն տեսութիւն։