Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է չորեքկերպեան կենդանիքն զոր ետես Եզէկիէլ։
       Պատասխան։ Նախ՝ զբնական որակութիւն երկնայնոցն նշանակէ. այսինքն Մարդն զբանն։ Առիւծն զցասումն։ Եզն զցանկութիւնն։ Արծըւին զարդարութիւնն բարձրագոյն սոցա թռուցելոյ։
       Երկրորդ՝ ցուցանէ զնստեալն ի վերայ՝ Տէր գոլ երկնի եւ երկրի եւ ծովու։ Զի երկնային է արծըւին. եւ մարդն յե րկրէ. եւ կենդանիքն ի ծովու։
       Երրորդ՝ զի չորեքկին կենդանիքն թագաւորականքն են։
       Արծիւն թռչնոց։
       Եզն անասնոց։
       Առիւծն գազանաց։ Եւ Մարդն ամենայն կենդանեաց։ Եւ նստեալն ի վերայ սոցա Թագաւոր թագաւորաց։
       Չորրորդ՝ նշանակեն զտընօրէնութիւն փրկչին։ Առիւծն՝ զի թագաւոր է։ Եւ եզն՝ զի քահանայ է եւ պատարագ։ Մարդն՝ զի այրացեալ Աստուած։ Եւ արծըւին՝ զի հոգին ի վերուստ պարգեւեայ։
       Հինգերորդ՝ նշանակէ զչորեսին աւետարանիչքն։ Մարդն զՄատթէոս՝ զմարդեղութիւն բանին ցուցեալ. առիւծն զՄարկոս՝ արիաբա՛ր աւետարանեալ. «Եւ էր ընդ գազանսն » ասէ , եզն զՂուկաս՝ յերկարաձիգ պատմութեամբ. եւ եզն պարարակ կոչեցեալ։ Արծւին զՅօհաննէս՝ ի վերուստ զբանն աւետարանեալ։
       Վեցերորդ՝ ըստ այլ եղանակի որպէս ասէ՝ Իրինոս։ Առիւծն թագաւորական՝ նշանակէ՛ զՅօհաննէս. ի սկզբանէ եւ զբանն Աստուած եւ թագաւոր յաւիտենից ցուցեալ։ Եզն վաստակասէր. որպէս Ղուկաս ընդարձակ զցեղ ազգատոհմին Տեառն ցուցեալ։
       Արծւին երագընթաց Մարկոս. ի հոգւոյն մարգարէութենէն արարեալ սկիզբն։ Մարդն Մատթէոս՝ զօրինաւոր ծնունդն բացայայտեալ։
       Եօթներորդ՝ ի մեզ, մարդն բանն. առիւծն ցասումն. եզն ցանկութիւնն. արծըւին գիտութիւն բարձրաթռիչ զվերինն խորհիլ միշտ։