Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յիսուս կոչեցաւ յիրէ՞ն թէ ի գործոյն։
       Պատասխանի Յիսուս՝ փրկիչ թարգմանի. որպէս ասաց հրեշտակն առ Յովսէփ։ Արդ՝ ի դէմս փրկչին նայելով յիրէն է փրկիչն. իսկ ի դէմս փրկելոցն ի գործոյն։
       Հարցում, Ուստի՞ փրկեաց զմեզ։
       Պատասխանի, Ի վեց իրաց գլխաւորօրէն փրկութիւն ներգործեաց. ըստ Յոբայ վեցիցս փրկեաց նովաւ։
       Նախ՝ փրկեաց ի մեղաց. ըստ «կոչեսցի անուն նորա Յիսուս. զի նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց»
       Երկրորդ՝ փրկեաց յանիծից օրինացն. ըստ այնմ «իբրեւ եկն լրումն ժամանակին՝ առաքեաց Աստուած զորդի իւր որ եղեւ ի կնոջ է եւ եմուտ ընդ օրինօք. զի զորս ընդ օրինօքն իցեն՝ գնեսցէ»։ եւ թէ՝ «Քրիստոս գնեաց զմեզ յանիծից օրինացն»։
       Երրորդ՝ փրկեաց ի բուռն ծառայութենէ սատանայի. ըստ այնմ «փրկեաց զմեզ յիշխանութենէ խաւարի. եւ փոխեաց յարքայութիւն Որդւոյ իւրոյ սիրելոյ»։
       Չորրորդ՝ փրկեաց ի մահուանէ. ըստ այնմ «որով հետեւ մանկունք հաղորդեսցին արեան եւ մարմնոյ. եւ ինքն իսկ կցորդ եղեւ նոցա. զի մահուամբն իրով խափանեսցէ զայն որ զիշխանութիւն մահուն ունէր. այսինքն զսատանայ. եւ ապրեցուսցէ զայնոսիկ որ մահուն երկիւղիւ հնապազ կեին վտարանդեալք ի ծառայոութիւն»։
       Հինգերորդ՝ փրրկեաց զհոգիսն ի բանտէ դժոխոցն. որպէս ասէ մարգարէն «ել ի բարձունս, եւ գերաց զգերութիւն. էառ աւար, բաշխեաց պարգեւս»։ Եւ թէ «նախ կապեսցէ զհզօրն, եւ ապա զտուն նորա աւերեսցէ»։
       Վեցերորդ՝ փրկեաց ի կռամոլն դիւաց, եւ էած յաստուծապաշտութիւն հաւատոց։ Որպէս ասէր յետ յարութեանն «երթայք մկրտեցէք զամենայն հեթանոսսս յանուն հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. եւ ուսուսցէք նոցա պահել զամենայն»։
       Արդ այսպէս ի Զ իրաց փրկեաց զմեզ մարդեղութեամբ իւր Քրիստոս։ Եւ ոմանք յաւելուն այլ եւս զամօթ՝ զտրտմութիւն եւ զցաւս մարմնական. որ եւ սոքա ընդ նոսա են։ Զի ի տրտմութիւն արտասուաց ընդ մահուանն բարձաւ։ Իսկ ամօթ եւ ցաւք մարմնոյ՝ ընդ մեղացն բարձան. որպէս ի հատանիլ արմատոյ՝ չորանան ստեղունքն. Ապա ուրեմն ի վեցին գլխաւոր վշտաց փրկեաց զմեզ։ Եւ Յիսուս անունն՝ են վեց գիր. որ կարեն լինիլ սկիզբն այսպիսի ասութեան. այսինքն Զարազուարճութիւն տրտմեցելոց։ Իրաւունք սրբոց։
       Սրբութիւն երանելեաց։
       Ուղղութիւն մոլորելոց։
       Իիւթ անոյշ՝ խնդրողաց զփրկութիւն։
       Սանդուխք ելողութեան ի յերկինս։