Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Երրորդ հարցումն հակառակացն թէ՝ որդի ի հօրէ ծնաւ եւ դադարեցա՞ւ, թէ դեռեւս կու ծնանի։ Թէ դադարեցաւ, ամենայն հարկիւ է եւ սկիզբն ունի։ Եւ թէ դեռեւս ծնանի՝ անկատարէ ծնելութիւնն։
       Երկուց կողմանցն եւս պարտ է փախչիլ։ Զի թէ պատասխանեմք թէ ոչ է հարկ թէ սկսեալն ամենայն իրօք եւ դադարեսցի. որպէս հրեշտակք եւ հոգիք մարդկան. զի են սկսեալք եւ ոչ դադարին։ է այս պատասխանի, այլ ոչ բաւական։ Զի եւ յօհան դամասկացին ասէ հարկ գոլ ամենայն սկսզման ունել դադարումն։ Այլ զի հրեշտակք եւ հոգիք ոչ դադարին, այս կամացն Աստուծոյ է պահպանութիւն, եւ ոչ բնութեան նոցա. զի յոչէից եղեալքն՝ կարեն յոչէութիւն փոխիլ։
       Այլ մեր պատասխ անին առ այս՝ է այս ինչ, թէ միշտ ծնունդ է ի հօրէ ըստ բնութեան որդի. այլ անձամբ կատարեալ. որպէս լոյս ի հրոյն միշտ ծնանի եւ ոչէ անկատար՝ յօրինակ որդւոյ։ Եւ միշտ բղխէ ջերմութիւնն յօրինակ բղխման հոգւոյն անսպառապէս։ Եւ նոյն ինքն հուրն է օրինակ հօր. զի անհնա րէ լինել առանց լուսոյ եւ ջերմութեան. զի էութիւն են հրոյն։