Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՞րքանաբարէ յղացումն եւ ծնունդ։
       Պատասխան։ Բազմաեղանակ է։
       Նախ՝ մարմնական. որպէս յղացեալ մանուկն ծնանի ի մօրէ։
       Երկրորդ՝ հոգեկան. որ յաւազանէն ծնանիմք ի հոգւոյն սրբոյ. այսինքն յղացեալք ի բանէն հաւատոյ ծնանիմք յորդիս Աստուծոյ։
       Երրորդ՝ ըստ առաքինութեան ի պատուիրանէն Տեառն յղացեալք, եւ ծնանիմք առաքինութեամբ զփրկութիւն հոգւոյ. որպէս ասէ մարգարէն. «Յահ եւ յերկիւղ քո յղացեալ երկնեցաք եւ ծնաք զհոգի փրկութեան քո»։
       Չորրորդ՝ ըստ գերազանցութեան. զի յանկարծակի ծագէ ի մեզ շնորհն Աստուծոյ եթէ ի հաւ ատս՝ եւ եթէ յայլ ինչ գործս ի հաճոյսն Աստուծոյ։
       Հինգերորդ՝ ըստ բանի՝ յղացեալք խոհեմութեամբ եւ ծնանիմք զիմաստութիւն։
       Վեցերորդ՝ ըստ արուեստից՝ յղացեալք հանճարով, ծնանիմք զգործս։
       Եօթներորդ՝ ըստ ուսման. որպէս աշակերտք ծնունդք կոչին վարժողաց. եթէ ի մարմնականս. եւ եթէ ի հոգեկանս. ըստ այնմ. «Ի Քրիստոս Յիսուս յաւետարանաւն ես ծնայ զձեզ»։
       Ութերորդ՝ ըստ մեղաց. զի սերմ առեալք ի սատանայէ յղանամք զցաւս եւ ծնանիմք զանօրէնութիւն։
       Իններորդ՝ ըստ փոփոխման ասի. զի յղացեալ ունիմք զմահ անդստին. եւ ի վախճան մերձեալ հասանէ երկ ն ցաւոց. եւ բաժանեալ հոգին ծնանի ի մահ։
       Տասներորդ՝ վերջին եւ կատարեալ ծնունդ յարութեանն. զի մահ մարմնոյս է սկիզբն եւ յղացումն յարութեան։ Եւ անդանօր լինի անմահ եւ անապական ծնունդ եւ որդիք յարութեան. զի մեռանիլ ո՛չ եւս կարեն ասէ. վասն զի յանմամհ զօրութենէն Ա ստուծոյ ծնանիմք, եւ յանապական տարրեղէն նիւթոց։ Վասն որոյ անմահ եւ անապական կայանան։