Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զինչ է մեղք։
       Պատասխանի. Մեղքն սահմանօրէն այս է։ Մեղք է դարձուցաել զերեսս յանփոփոխելի բարւոյն որ է առ Աստուած. եւ դառնալ որ փոփոխելի բարին որ է արարածքս։ Դարձեալ՝ մեղքն է խօսք եւ գործք եւ ցանկութիւն որ լինի ընդդէմ օրինացն Աստուծոյ։ Վասն որոյ անկանի մարդ ի բարկութիւնն Աստուծոյ։ Զի թէպէտ անպատեհ է ասել զբարկութիւնն առ Աստուած զի անփոփոխելի քաղցրութիւն է. այլ կամքն որով մեղաւորքն վասն չար գործոցն տանջեալ լինին՝ բարկութիւն ասի Աստուծոյ։
      
       Հարցումն.
       Զի՞նչ է ամբարտաւանութիւն
       Պատասխանի. Ամբարտաւանութիւն է որ բաղձայ զյատուկ բարձրանալն իւր, եւ անկարգ եւ անսահման լինի։ Եւ սկիզբն ամենայն մեղաց ամբարտանութիւնն է որպէս ասէ Սիրաք։
       Զգուշանալ պարտ է յամբարտաւանութենէ, զի զհրեշտակս կարաց խաբել. եւ զհրեշտակն սատանայ դարձոյց։
       Զի սատանայ այլ մեղք ո՛չ գործեաց, քան թէ խորհեցաւ զյատուկ բարձրանալն իւր. որպէս ասէ Եսայի, «ելից ի վերայ ամպոյ եւ զաթոռն ի մ եդից յաստեղս եւ եղէց նման բարձրելոյն»։ Յորժամ զայս խորհեցաւ, արտաքսեցաւ յերկնից։ Ապա նշան ընտրելոցն է խոնարհութիւն. եւ անարգանացն է ամբարտաւանութիւնն։
      
       Հարցումն.
       Զի՞նչ է նախանձն։
       Պատասխանի.
       Նախանձն է նախանձիլ ընդ այլոց բարեբախտութիւն. Զի որպէս ամբարտաւանութիւնն հանէ զմարդն յԱստուծոյ, նոյնպէս եւ նախանձն զմարդն զինքն յիսքենէ հանէ։ Եւ որպէս օձ յայգւոյ ծաղկէն մեռանի, նոյնպէս նախանձոտն սատակի ի տեսանել զբարի ընկերին։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է բարկութիւն
       Պատասխանի.
       Բարկութիւն է ցասումն հոգւոյ. որով ոք ընդդէմ այլոց յառնէ։ Զի որպէս նախանձն կորուսանէ զինքն, այսպէս նախանձն կորուսանէ փոխուցանէ զընկերն. Զգուշանալ պարտ է ի բարկութենէ. եւ առաւել ի ժամ դատաստանին. զի մարդ բարկացեալ ոչ ճանաչէ զճշմարտութիւնն։ Վասն որոյ ասաց Արիստոտէլ Աղէքսանդրու, յապաղեա ի վրեժխնդրութիւնն մինչեւ անցցէ բարկութիւն։ Դարձեալ, բարկութեամբ զպատկերն Աստուծոյ կորուսանեմք ի մեզ. եւ հոգին Սուրբ փախչի ի բարկացեալ հոգգւոյ. զի խաղաղութիւն է տեղին նորա։ Իսկ յորժամ Սուրբ Հոգին ելանէ, պիղծ հոգին այսինքն սատանայ բնակէ ի նա։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է ծուլութիւն։
       Պատասխանի.
       Ծուլութիւն է հեղգՈՒթիւն հոգւոյ ոչ սկսիլ ի բարին. կամ տաղտկանալ ի սկսեալ բարւոյ եւ ոչ կատարել։ Սա է սնուցօղ ամենայն մեղաց, մայր դատարկաբանութեան։
      
       Հարցումն.
       Զի՞նչ է ագահութիւն.
       Պատասխանի.
       Ագահութիւն է անկերպ ցանկութիւն ունել յինչքն. Եւ այս է մեծագոյն չար աշխարհի. զի չէ աւելի աղքատ քան զայն որ ցանկայ աւելի ունել։ Զի նման է ջրգողեալ հիւանդի. որ որքան աւելի խմէ, առաւել ծարաւի։ Այս է արմատ ամենայն չարեաց ասէ առաքեալն։ «Ագահութիւն որ է կռապաշտութիւն։ որում ոմանք ցանկացեալ վրիպեցան ի հաւատոց, եւ զանձինսս արկին ընդ բազում ցաւոց»։ Այս ագահութիւնս վաճառեաց զՔրիստոս։
      
       Հարցում.
       Զի՞նչ է որկրամոլՈՒթիւն.
       Պատասխանի.
       Որկրամոլութիւն է անսահման բաղձանք ուտելոյ եւ ըմպելոյ։ Եւ այսու նախաստեղծքն մահու մեռան. եւ վասն այս մեղացսէ որ եք եւս մեռանիմք. զի զկերակուրն ի հարկաւոր ժամանակին պարտ է ուտել. այսինքն որ քաղցեալ լինի. այլ ոչ յամենայն ժամ որ յագեալ լինի։
      
       Հարցումն.
       Զի՞նչ է բղջախոհութիւն։
       Պատասխանի.
       Բղջախոհութիւն է ցանկութիւն յամենայն ժամ լնուլ զվավաշոտութիւնն։ Այս ազգ գործ՝ խոզնիցն է յատուկ է ոչ մարդկան։ Այս է որ զմարդն յԱստուծոյ հեռացնէ. զի սուրբքն միայն տեսանեն զԱստուած։ Այս է քաղցն որ կշտումն ոչ ունի։ Արբած եւ ծարաւած։ Քաղցր դառնութիւն։ Կենդանի մեռեալ. Այս է ծառն չար որ պտուղ չար բերէ. եւ յետոյ հատանի. եւ ի հուրն յաւիտենից արկանի։ Յորմէ փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զմեզ եւ զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ ամէն։ Այս քան վասն մեղաց սակաւիկ։