Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յիսուս ծնանի ի Բեթլէհէմ Հրէաստանի։ Եւ առնին ի նորոգմանէ տաճարին մինչեւ ի ծնունդն Քրիստոսի ամք ՇԺԸ։ Եւ յառաջին շինուածէ տաճարին ցերկրորդն՝ ՇԺԲ։ Եւ յելիցն ի Սողոմոն՝ ՆՁ։ Եւ յԱբրահամէ յելքն, ամք ՇԵ։ Եւ ի ջրհեղեղէն յԱբրահամ, ամք ԹՃԽԲ։ Եւ յԱդամայ ի ջրհեղեղն ամք՝ ՍՄ ԽԲ։ Եւ միանգամայն յԱդամայ ի ծնունդն Քրիստոսի ամք ՐՃՂԸ. ըստ եօթանասնիցն որպէս ասացաւ ի վերոյ։
       Եւ աստանօր Կատարումն Հին Կտակարանաց. եւ Եօթներորդ Հատորի Հարցմանցս. ի Փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ Օրհնելոյն Յաւիտեանս Ամէն։