Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քանի՞ցս անգամ խօսեցաւ Աստուած ընդ հարսն ամենայն։
      
       Պատասխան։
       Ընդ Ադամայ եւ ընդ Եւայի Ե։
       Ընդ Կայենի Դ .
       Ընդ Նոյի Զ։
       Ընդ որդւոցն երկու։
       Ընդ Աբրահամու Ը։
       Ընդ Իսահակայ երեք։
       Ընդ Յակոբայ հինգ։
       Ընդ Լաբանու ի տեսլեանն Ա։
       Ընդ Մովսէսէի ՃԿԴ։
       Ընդ Ահարօնի առանձինն է։
       Մովսէսի եւ Ահարօնի եւ Մարիամու Ա։
       Մովսէսի եւ
       Եղիազարու Բ։
       Հագարու Դ։
       Բաղա մու Զ։
       Հրեշտակովն Բ։
       Իշովն Ա։