Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս օրինակաւ մասունք հոգւոյ ասացան, նոյնպէս է եւ մասունք մարմնոյն իւրաքանչիւրոցն գործի։ Զի լոյս Բանին եւ պայծառախօսութիւն՝ ի խելքն ծագէ. եւ իմացականն՝ ի միջին փորուած գլխոյն։
       Խորհուրդն ի սիրտն։ Ցասումն ի լեղին։ Հա նճարն եւ ցանկութիւն՝ յերիկամունքն։ Ստուգութիւնն որ է ճարտարախօսութիւնն ի փայծեղն։
       Հեշտութիւն ի լեարդն։ Սէրն ի թոքն։ Ծաղրն ի թաղանթն։
       Ագահութիւն ի ստամոքսն։
       Հպարտութիւնն ի բերանն։
       Հանգիստն ի պարանոցն։
       Ուժն ի յուսն։
       Գործն ի ձեռն։
       Արուեստն ի մատունսն։
       Գնացքն ի զիստքն։
       Ձայնն ի լեզուն։
       Կապ բանին ի շթունսն։
       Աղուորութիւն խօսիցն ի քիմսն։
       Խնդութիւնն եւ թախծութիւնն ի յաչքն։
       Աւետիքն ի յականջն։
      
       Հարցումն։ Զիմաստութիւն ո՞ւր գտանէ մարդ։
       Պատասխան։ Ի խորհուրդն եւ ի բանն իւր։